Waar ben je goed in?
Wat doe je met twee vingers in je neus of met je ogen dicht?
En … stel je voor dat er dingen zijn die je nu nog niet beheerst maar die je vrij makkelijk zou kunnen ontwikkelen omdat je er wel aanleg voor hebt?
Hoe leuk zou het zijn om vooral die dingen te doen die echt bij je passen?

Maar ook de keerzijde van deze vragen:

Waar ben je goed in, maar beleef je eigenlijk niet zo veel plezier aan?
Of nog confronterender: wat waarderen anderen enorm in jou terwijl jij er helemaal klaar mee bent?
Met welke dingen die je dagelijks doet zou je misschien beter kunnen stoppen?
En aan welke dingen zou je eigenlijk helemaal niet moeten beginnen omdat ze niet passen bij wie je van nature bent?
Wat is het ODC?

Het Odin Development Compass (ODC) is een hulpmiddel voor goed geschoolde mens-, team- en organisatieontwikkelaars, dat met een helder en eenvoudig onderzoekje (maximaal 15 minuten) op een onverwachte manier jouw potentieel in kaart brengt – zowel het nog niet ontwikkelde potentieel als de reeds wel ontwikkelde vaardigheden en talenten. Het ODC doet namelijk zowel een beroep op jouw bewuste als op jouw onbewuste zelfkennis. Door deze twee te combineren krijg je onder andere een unieke kijk op:

 1. Jouw natuurlijke drijfveren en de daarbij horende talenten. Daarin onderscheidt het ODC de talenten die je inmiddels ook daadwerkelijk ontwikkeld hebt (je natuurlijke kracht) en de talenten waarover je wel beschikt, maar die nog liggen te sluimeren (je potentieel kracht).
 2. Op deze manier krijg je ook zicht op drijfveren en gerichtheden waar je van nature niet toe geneigd bent. Ook daar horen specifieke talenten bij. Niet zelden blijkt dat mensen een aantal van deze talenten toch ontwikkeld hebben om wat voor goede of verkeerde reden dan ook (omdat de plek in het gezin dat met zich meebracht, of de relatie met je ouders. Of omdat je die vaardigheden diende te ontwikkelen vanwege de functie die je uitoefent.) Dergelijke vaardigheden herkent het ODC als je “kwetsbare kracht”. Jijzelf herkent ze misschien bij nadere beschouwing omdat het uitvoeren van deze vaardigheden je energie kost of steeds het risico met zich meebrengt dat je in valkuilen valt of naar “schaduwgedrag” neigt.  En dan zijn er tot slot nog een aantal vaardigheden waar je van nature geen aanleg voor hebt en die je ook in de praktijk niet hebt ontwikkeld. Deze behoren volgens het ODC tot jouw onbekende vaardigheden. Het zijn die vaardigheden waar je misschien ook beter helemaal niet aan kan beginnen – zelfs niet als jouw functie of een organisatie dat van je vraagt. Je komt op andere gebieden waarschijnlijk veel beter tot je recht!

Het ODC is dus letterlijk een ontwikkelingskompas dat een waarneming doet met betrekking tot jouw drijfveren, je talenten, je wel en niet ontwikkelde competenties en jouw schaduw.

"Wonderlijk dat uit zo'n ogenschijnlijk eenvoudige meting zo'n accuraat beeld ontstaat waar ik mijzelf helemaal in herken."
– Caroline van der Weijden
Hoe waar is zo’n waarneming?

Wat maakt dat de Coaching Academy en de New Jung Academy zo enthousiast zijn over ODC. Wij zijn immers principieel uiterst terughoudend in het gebruik van tools en instrumenten. Om verschillende redenen:

 1. Een instrument – hoe simpel, vernuftig, betrouwbaar en hoog aangeschreven ook – is niets waard in de handen van een matige professional. De kwaliteit van de “uitkomsten” is recht evenredig afhankelijk met de kwaliteit van de professional die ermee werkt. Met andere woorden: het vraagt een top-violist om een Stradivarius te kunnen bespelen. In praktijk echter wordt dit principe vaak omgekeerd. Beginnende coaches grijpen naar modellen, instrumenten en tools. Om verschillende redenen overigens. Wij hebben er geen onderzoek naar gedaan maar het lijkt erop dat dit enerzijds wordt ingegeven door de wens om iets in handen te hebben waar de coach zelf zekerheid aan ontleent. Anderzijds is de “markt” nog altijd heel gevoelig voor “tools” en “assessments” omdat deze lijken te voorzien in een behoefte aan meetbaarheid, objectiviteit en concreetheid.
 2. Het werken met een instrument suggereert dat er sprake is van meetbaarheid en objectiviteit. Daarmee kan de gedachte ontstaan dat de “uitkomsten” zoiets als een onafhankelijke “waarheid” representeren. De ontwikkelaars van dergelijke tools putten zichzelf dan ook uit in beweringen over de betrouwbaarheid van de uitkomsten ervan (het officieel begrip hiervoor is “validatie”). Het toekennen van “waarheid” aan de uitkomsten van tools of modellen is wat ons betreft zeer ongewenst en soms zelfs schadelijk voor degene die het betreft. In onze visie mogen uitkomsten van een meting of een tool uitsluitend gebruikt worden als insteek voor een professioneel gesprek waarbij de “uitkomsten” worden gebruikt als “een” waarneming die de client ten dienste kan staan in een proces van zelfontwikkeling en zelfkennis dat door hem of haar zelf gestuurd wordt en waarin de client zelf de keuze houdt in het al dan niet herkennen van de waarnemingen die het instrument heeft gedaan. Waarnemingen die niet door de client herkend of erkend (kunnen) worden dienen daarom in het verdere coachingsproces ook als zodanig gerespecteerd te worden.
 3. Veel instrumenten “meten” wat al zichtbaar is, namelijk gedrag. De uitkomst beschrijft daarmee in een statistisch format wat men eigenlijk al weet. Dan is het ook niet zo wonderlijk dat deze uitkomsten als juist worden gezien en het instrument als betrouwbaar wordt beoordeeld. Ter vergelijking: we stellen een boeket samen waarin diverse gekleurde bloemen zichtbaar zijn maar waarbij de gele bloemen in de meerderheid zijn. We laten via een vragenlijstje 100 deelnemers aankruisen welke kleuren volgens hen het meest zichtbaar waren in het boeket. Volgens 80 procent van de deelnemers is dat de kleur geel.  Uit een controleproef komen dezelfde resultaten. Dan mogen we spreken van een zeer betrouwbaar testje om vast te stellen wat de dominante kleur was van een boeket. Ons bezwaar is echter dat het testje meet wat we eigenlijk al weten.
 4. Betrouwbare instrumenten zijn in essentie gebaseerd op statistieken. Op de keper beschouwd gaan instrumenten dus eigenlijk altijd uit van de onderlinge vergelijkbaarheid van mensen, terwijl het onze diepste overtuiging is dat het professioneel begeleiden van mensen het meest gebaat is bij het uitgangspunt van de uniciteit.
"Mijn ODC-meting plaatste al mijn eerdere ontdekkingen die ik over mijzelf deed, in een samenhangend en overzichtelijk geheel. De herkenning was groots en ook confronterend want er viel voor mij veel meer op zijn plek. Ik ervaar ODC als zeer diepgaand en ook als super praktisch om gericht te werken datgene wat er voor mij speelt."
– Koen van der Well
Waarom dan nu toch de keuze voor ODC (Odin Development Compass) van Odin?
 1. Het bedrijf achter ODC, Odin Company, onderschrijft onze visie dat het professionele niveau van degene die het instrument hanteert van groot belang is. Odin heeft daarom o.a. de New Jung Academy gevraagd om de expertise op het gebied van het opleiden van hoog gekwalificeerde coaches in te brengen om zo samen tot een standaard te komen waaraan ODC-gecertificeerde coaches minimaal dienen te voldoen.
 2. De wijze waarop met de “uitkomsten” van de ODC-meting wordt gewerkt is dynamisch, dat wil zeggen dat deze pas werkelijk betekenis krijgen in het gesprek dat na de meting volgt en waarin coach en kandidaat samen verkennen hoe de waarnemingen van het instrument de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de kandidaat het beste kunnen ondersteunen en waar gewenst “versnellen”.
 3. Uniek aan het instrument is dat het niet alleen zichtbaar gedrag “meet” maar dit op intelligente wijze koppelt aan wat niet zichtbaar is, en vaak ook niet bekend bij de kandidaat zelf, namelijk aan het potentieel dat er wel is maar nog niet benut is (en daardoor onzichtbaar) en aan drijfveren en passies die door de kandidaat ergens wel “gevoeld” worden, maar in de werkelijke wereld nog niet zijn “geleefd”. Daarmee laat het instrument niet alleen licht schijnen op wat er al “is” (zoals de meeste assessments doen) maar vooral ook op wat zich zou kunnen ontwikkelen als de kandidaat daarvoor zou kiezen en deze ontwikkeling zelfbewust ter hand neemt. Omgekeerd helpen de uitkomsten van de meting om in te zien waarom sommige werkzaamheden ons veel energie kosten en weinig plezier opleveren terwijl we er ogenschijnlijk wel goed in zijn. Deze unieke kwaliteiten van het instrument sluiten naadloos aan op onze visie op coachen. Wij zijn er altijd op gericht dat de individuele mens zich in dit leven zo maximaal mogelijk ontwikkelt tot wie hij in aanleg zou kunnen zijn. 

Maar er is nog een reden waarom de New Jung Academy en de Coaching Academy International het instrument zeer serieus nemen. Het biedt – voor wie er voor opens staat – een liefdevolle inkijk in onze schaduwkanten. Naarmate we deze aspecten van onze persoonlijkheid  beter leren zien en leren erkennen, neemt hun negatieve invloed op ons gedrag, onze gevoelens en onze relaties navenant af. Ontmoetingen met onze eigen schaduw zijn in eerste instantie niet de leukste, maar ze zijn heel belangrijk voor het ontwikkelen van werkelijke zelfkennis en persoonlijke groei en onontbeerlijk voor hen die anderen op een professionele manier willen leren begeleiden. 

En ten slotte hebben we van harte voor ODC gekozen omdat het instrument gebaseerd is op de analytische psychologie van C.G. Jung en de Jungiaanse ideeën over mensontwikkeling en persoonlijkheidsstructuren.

Hoe gaan we werken met ODC?
 1. We gaan het gebruiken – zowel intern als extern – als hulpmiddel bij het in kaart brengen van de talenten, de drijfveren, het potentieel (zowel het ontwikkelde als het onontgonnen deel) en de schaduw en kwetsbaarheden van zowel onze studenten als externe cliënten.
 2. We gaan binnen de New Jung Academy onze professionals, voorzover zij die ambitie hebben, opleiden om er zelf mee te werken in het Jungiaans begeleiden van mens, team en organisaties.

We zijn er trots op dat we van Odin Company (de ontwikkelaar en eigenaar van het ODC – Odin Development Compass) de exclusieve licentie hebben verkregen om studenten van de New Jung Academy die bij ons gecertificeerd zijn voor Jungiaanse Fundering te trainen in het werken met het ODC met hun cliënten.

In nauwe samenspraak met Odin hebben we de training die Odin Academy aanbiedt (zie http://www.odincompany.com/nl/odc-level-1) aangepast en verdiept voor studenten van de New Jung Academy.

Mocht je je Jungiaanse Fundering I op zak hebben dan kun je starten met de training Werken met het ODC level I. Die kun je vervolgens vervolgen met level II (mits je ook Jungiaanse Fundering II hebt gevolgd).

Als je na afloop van de trainingen voldoet aan de kwantitatieve en kwalitatieve eindcriteria, ontvang je een certificaat dat ondertekend is door zowel de New Jung Academy als Odin Company. Dat betekent dat je op dat moment gecertificeerd bent voor het werken met ODC.

Vanaf dat moment ben je dus vrij om met het instrument te werken met jouw cliënten. Daarbij moet je rekening houden met het feit dat je per keer dat je het instrument gebruikt daarvoor inkoopkosten betaalt. De kosten daarvoor zijn enigszins afhankelijk van de inkoopregeling waar je voor kiest, maar je moet rekening houden met een bedrag tussen de €165,- en de €225,- exclusief btw, per meting. Dit is inclusief de op maat gemaakte rapportages aan jouw cliënt.