EQA foundation logo 300
Waar gaat het over?

Het doel van deze intensieve en praktijkgerichte leergang is dat jij aan het einde ervan in staat bent om op een professionele en verantwoorde wijze een ontwikkelingsgericht gesprek te voeren. Dat kan in jouw hoedanigheid als professionele coach, maar ook als leidinggevende, HR-professional, therapeut, trainer, opleider, et cetera.

Deze leergang vormt samen met de Basisdag Professioneel Coachen de Basisopleiding Professioneel Coachen ( deze is door de Nobco/EMCC in juli 2011 geaccrediteerd op Foundation-niveau).

Tijdens de Leergang Professioneel Coachen raak je op basisniveau vertrouwd met de technieken van het coachen en de relevante concepten, uitgangspunten en kennis. Je doet volop ervaring op met zowel coachen, als gecoacht worden en je maakt kennis met thema’s uit de mens- en organisatiekunde.
Als je de leergang afrondt met een certificaat ben je in staat om professioneel (en dus verantwoord) te coachen. Je weet waar dat voor staat, wat het van jou vraagt en waar de grenzen liggen van je professionaliteit.

Tijdens de leergang maak je bovendien een begin met het ontwikkelen van je professionele identiteit en maak je alvast kennis met de principes van het transformationeel coachen.

Wil je je inschrijven voor deze leergang? Vul dan hier ons aanmeldingsformulier in. Je ontvangt zo snel mogelijk een bevestiging van jouw inschrijving van ons. Bij Hotmail en Gmail accounts komen wij geregeld in de ongewenste mailbox terecht dus houd deze goed in de gaten.
Het is verplicht om voorafgaand aan de Leergang Professioneel Coachen (LPC) deelgenomen te hebben aan de ééndaagse Basisdag Professioneel Coachen.
De leergang bestaat uit vier opleidingsdagen (van 10:00 tot 17:00) verspreid over 4 a 5 maanden. De studiebelasting bedraagt 140,1 uur (totaal Basisopleiding Professioneel Coachen 153,1 uur)
prijzen vanaf 15 februari 2017 Deelname aan de Leergang Professioneel Coachen kost € 2295,00, exclusief btw incl. koffie, thee, lunch, arrangementskosten en materialen. Deze prijs is gebaseerd op zakelijke deelname. Deelnemers die de leergang zelf (uit privé-middelen) bekostigen betalen € 1945,00 (inclusief btw). Dit laatste geldt niet voor mensen met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel (ondernemers, zelfstandigen, zzp-ers, coaches met een eigen praktijk). De kosten voor de opleiding zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting omdat het een erkende beroepsopleiding is. Afhankelijk van het inkomen ontvang je via de teruggave tussen de 30% en 40% van de opleidingskosten inclusief btw terug.
Een overzicht met alle data vind je bij onze kalender. Opleidingsdagen duren van 10.00 uur tot 17.00 uur en vinden plaats op onze opleidingslocatie Wijde Steeg 1a, 1411 PP te Naarden vesting.
De Basisopleiding Professioneel Coachen is door Nobco/EMCC op Foundation niveau geaccrediteerd. Bij succesvolle afronding van de LPC ontvang je een EQA- geaccrediteerd certificaat.
Deze leergang kan vervolgt worden met de Leergang Zelfbewust Coachen (Practitioner niveau), met Jungiaanse Fundering 1 (zie New Jung Academy) en/of met het volgen van themadagen en verdiepende intervisies.
Voor wie is de Leergang Professioneel Coachen bestemd?
professionals die een coachende stijl van leidinggeven willen ontwikkelen en/of betrokken zijn bij de verdere ontwikkeling van hun organisatie.
professionals die zich willen laten scholen tot geaccrediteerd coach.
mensen die van nature en/of binnen hun werk al coachen en daarin een professionele slag willen maken, omdat ze daarbij vooral op hun gezonde verstand, hun kennis, hun ervaring of hun intuïtie afgaan en behoefte hebben aan een professioneel en vakkundig fundament onder hun coach-zijn.
professionals uit de mensbegeleiding die totnutoe met hun cliënten of patiënten werken vanuit een therapeutisch, een behandelend of een adviserend en voorschrijvend perspectief en die graag de slag willen maken naar een coachende manier van begeleiden waarbij de sturing en de verantwoordelijkheid bij de cliënt komen te liggen en de professionele relatie gelijkwaardig van aard is.
professionals die zich willen laten scholen tot Jungiaans begeleidingskundige of Jungiaans Analytisch Therapeut.
"Coaching is unlocking a person’s potential to maximize there own performance."
– Timothy Gallwey, 1938-….
Amerikaans auteur.

Ik voel me door mijn deelname aan deze opleiding een completer mens, ik ben getriggerd in elke vezel van mijn zijn doordat er energie is gaan stromen waar ik zo lang naar op zoek ben geweest.

– Bart Bosman, deelnemer LPC 2015-5

Ik heb het gevoel dat ik in een paar maanden een soort innerlijke groeispurt heb genomen. Ik heb iets ontdekt waar ik de rest van mijn leven veel aan ga hebben, dat weet ik zeker.

– Simone Miellet, deelnemer LPC 2015-3

Wat leer je?

Het is noodzakelijk om voorafgaand aan de Leergang Professioneel Coachen deelgenomen te hebben aan de ééndaagse Basisdag Professioneel Coachen.

Tijdens de Basisdag Professioneel Coachen heb je zicht gekregen op wat het van je vraagt om:

de dingen die je tot nu toe ‘intuïtief’ deed te herkennen en naar een professioneel niveau te tillen.
een terzake doende en professionele coachende attitude te ontwikkelen.
in jouw eigen geval de slag naar professioneel coachen te maken.
te coachen op een manier die zich ten minste op het niveau bevindt van de Nobco/EMCC standaarden voor Foundation-niveau.
en heb je:
een werkzame structuur voor het voeren van een professioneel ontwikkelingsgesprek aangereikt gekregen.
zicht op de vaardigheden en de eigenwaarden waarover een professionele coach beschikt en heb je een idee hoe jouw professionaliteit op dit moment zich daartoe verhoudt.

Tijdens de Leergang Professioneel Coachen, leer je …

de belangrijkste uitgangspunten van het coachen effectief te integreren in de praktijk.
een coachgesprek te structureren en effectief te maken.
in de praktijk effectief te luisteren, waar te nemen en feedback te geven.
wat het verschil is tussen een coachende benadering en een sturende benadering.
wat het verschil is tussen coachen en andere begeleidingsvormen
welke specifieke (en onderscheidende) visie op “de ander” er onder coachen ligt
welke verschillende vormen van “leren” er zijn en welke plek coachen daarin in neemt
welke begrippen belangrijk zijn bij coachen als begeleidingsvorm
… en maak je kennis met:
de onderscheidende fasen van ontwikkelings- en transformatieprocessen. verschillende paradigma’s in bedrijfsculturen en de invloed daarvan op de effectiviteit van coachen.
de specifieke kenmerken van de menselijke interactie.
"The wise man doesn't give the right answers, he poses the right questions."
– Claude Levi-Strauss, 1908-2009. Frans cultureel antropoloog.
Wat kun je van ons verwachten?

Onze werkwijze
Alle opleidingen bij de Coaching Academy International en de New Jung Academy zijn ervarings- en praktijkgericht van aard en opzet. Dat betekent dat deelnemers veelvuldig oefenen – zowel tijdens opleidingsdagen als daarbuiten – en daarop individuele feedback krijgen.

 Er wordt gewerkt en geleerd aan de hand van reële casuïstiek en ervaringen uit het persoonlijke en professionele leven. Er wordt niet gewerkt met rollenspellen of acteurs.

Onder alle aspecten van de leerprocessen ligt theorie ten grondslag. Bij het leren en bij het toetsten van studenten ligt echer de focus op de professionele toepassing hiervan in de praktijk.

lees verder ...

Een praktijkgerichte opleiding
Tijdens de LPC coach je ten minste 6 keer een cliënt en word je ten minste twee keer gecoacht door een gezelcoach-in-opleiding. Deze coachgesprekken vinden tussen de opleidingsdagen door plaats. Je schrijft hiervan reflectieverslagen waarop je schriftelijk feedback krijgt.

 Tijdens een opleidingsdag breng je de geleerde en de nieuwe concepten gedurende de hele dag in de praktijk onder begeleiding van je opleider/trainer.  Alle noodzakelijke kennis, concepten en theorie worden tijdens de opleidingsdagen aangereikt en meteen toegepast.
lees verder ...

Werken in kleine groepen
Tijdens de opleidingsdagen wordt er veelvuldig plenair geoefend en gedemonstreerd.
Omdat het belangrijk is dat alle deelnemers per opleidingsdag meermalen aan bod komen en daarop feedback ontvangen van de verantwoordelijke opleider zijn de groepen bij aanvang niet groter dan 12 deelnemers.

Individuele feedback & maatwerk
De Coaching Academy International werkt sinds 1 januari 2012 met zogenaamde ‘meelezende opleiders’. Dit zijn trainers die uitsluitend gericht (en mede-verantwoordelijk) zijn op (en voor) de individuele ontwikkeling van elke student. Ze voorzien de praktijkverslagen van gerichte praktische feedback

en zijn beschikbaar – tijdens opleidingsdagen – voor het beantwoorden van individuele vragen. De meelezende opleider monitort gedurende de opleiding of de ontwikkeling van de individuele student voldoende tred houdt in relatie tot de eindcriteria van de opleiding. 
lees verder ...
“For the things we have to learn before we can do them, we learn by doing them.”
– Aristoteles, 384-322 voor Chr. Grieks filosoof.

Een geaccrediteerde opleiding
Om voor de Leergang Professioneel Coachen een certificaat te ontvangen moet je in praktijk hebben aangetoond over voldoende niveau te beschikken om het coachen zelfstandig, professioneel en verantwoord in praktijk te brengen.

De Leergang Professioneel Coachen is het tweede deel van de Basisopleiding Professioneel Coachen. De Basisopleiding Professioneel Coachen is door Nobco/EMCC op Foundation niveau geaccrediteerd. Bij succesvolle afronding van de LPC ontvang je dus een EQA-geaccrediteerd opleidingscertificaat.

De Basisopleiding kan eventueel vervolgd worden door de Leergang Zelfbewust Coachen. De combinatie met deze Leergang is geaccrediteerd op Practitioner niveau.

De Coaching Academy International is een van de weinige opleidingsinstituten in Europa die haar opleidingsprogramma’s op alle vier de accreditatie-niveau’s erkend heeft gekregen. Voor overige opleidingsinstituten die in Nederland geaccrediteerde coachopleidingen aanbieden verwijzen wij u naar de website van de Nobco www.nobco.nl.

lees verder ...

Onze onderliggende theorie en inspiratiebronnen
De wijzen waarop wij het coachen in de praktijk toepassen en de bijbehorende professionele attitude ontwikkelen zijn onder andere gebaseerd en geïnspireerd op het werk van Carl Gustav Jung, Martin Buber, Emmanuel Levinas

 Carl Rogers, Bernard Lievegoed, A.J. Welman, Gerard Egan, Rainer Maria Rilke, Hermann Hesse, (late) Foucault, Joep Dohmen, Alain de Botton en vele anderen. Je vindt reflecties van hun werk terug bij ons gedachtegoed.

Daarnaast bouwen we voort op hetgeen Timothy Gallwey en John Withmore en in eigen land Willem Verhoeven hebben betekend voor de ontwikkeling van het coachen in het laatste kwart van de vorige eeuw.

Coachen is een relatief jong vak, waar bovendien door verschillende disciplines gebruik van wordt gemaakt. Dat maakt dat het vak voortdurend in beweging is – soms zelfs alle kanten op. Bij de Coaching Academy International stellen we onszelf voortdurend op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. We integreren vooral die zaken die wat ons betreft zowel congruent zijn met de uitgangspunten van het coachen alsook aansluiten bij de belangrijkste maatschappelijke en organisatie-culturele ontwikkelingen.

lees verder ...
Wat we van jou verwachten?
je bent intrinsiek gemotiveerd om te leren coachen (je wordt niet ‘gestuurd’ door je leidinggevende of je organisatie).
je bent bereid om je tenminste twee keer te laten coachen door een gezel-in-opleiding, die naar alle waarschijnlijkheid niet bij je in de buurt woont/ praktijk houdt.
je bent je ervan bewust dat het bij een leergang coachen ook over jou zelf moet gaan en over jouw persoonlijke ontwikkeling.
je hebt innerlijk ruimte voor dit leerproces (als je op hetzelfde moment andere opleidingen volgt ofwel (al) gecoacht wordt ofwel onder behandeling bent van een therapeut, vragen we je om ons hiervan op de hoogte te brengen.
je hebt de ambitie om het coachen op professioneel niveau toe te leren passen volgens de criteria die wij daarvoor hanteren.