New Jung Academy – gevestigd in Naarden-vesting, is een school voor hedendaagse Jungiaanse begeleidingskunde en een vrijplaats voor persoonlijke ontwikkeling en levenskunst aan de hand van door Jung geïnspireerd zelfonderzoek.

Met het begrip Jungiaans verwijzen we naar het gedachtegoed dat in eerste instantie door Carl Gustav Jung is ontwikkeld en waaraan daarna door vele anderen is bijgedragen en toegevoegd. De New Jung Academy is erop gericht om te onderzoeken hoe dit gedachtegoed van betekenis is voor de huidige tijd en de huidige wereld en hoe de toepassing ervan in het hier-en-nu eruit ziet, zowel voor de persoonlijke ontwikkeling van mensen als ook voor het professioneel begeleiden van anderen op een wijze die hierdoor is geïnspireerd, Jungiaans dus.

De New Jung Academy wil zich ontwikkelen tot een vooraanstaande, inspirerende en eigentijdse community waarbinnen:

 • zowel het gedachtegoed van Jung, zijn tijdgenoten, zijn voorgangers en zijn erflaters wordt bestudeerd, ervaren en uitgewisseld
 • alsook het gedachtegoed van belangrijke andere menskundigen en filosofen
 • een focus is op de relevantie, de toepassing en de doorontwikkeling van bovenstaande in de huidige tijd en de huidige wereld
 • gestreefd wordt naar een zorgvuldige en professionele toepassing hiervan in zowel de professionele begeleidingskunde (middels opleidingen tot Jungiaans Coach, Jungiaans Analytisch therapeut en Jungiaans organisatiekundige) alsook de individuele persoonlijke ontwikkeling
 • ervaringsgericht wordt geleerd en ontwikkeld, hetgeen betekent dat de aangeboden opleidingen en producten zowel de cognitieve als de belevingswereld aanspreken. De opleidingen zijn dus niet gebaseerd op het eenzijdig overdragen van kennis maar op het delen daarvan in een actieve uitwisseling tussen studenten en docenten en op het uitgangspunt dat alle deelnemers het aangebodene steeds vanuit de eigen referentiekaders onderzoeken en integreren zowel in hun persoonlijke ontwikkeling als ook in hun professionele identiteit en handelen. Dat laatste betekent dat de toepassing in de praktijk, de reflectie daarop en de supervisie daarbij vanaf het allereerste moment een essentieel onderdeel zijn van het leerproces.

New Jung Academy heeft haar deuren wijd open voor:

 • gemotiveerde mensen die zich willen scholen als Jungiaans Begeleidingskundige
 • begeleidings- en organisatiekundigen die hun expertise willen verrijken vanuit een hedendaags en actueel Jungiaans perspectief
 • mensen die actief aan de slag willen met hun persoonlijke ontwikkeling vanuit een wens om zichzelf zo goed mogelijk in beeld te krijgen en hun unieke potentieel zo volledig mogelijk te ontplooien.

New Jung Academy baseert haar scholing op:

 • de principes van het ervaringsgerichte leren
 • het uitgangspunt dat het persoonlijke, het professionele en het theoretische op authentieke wijze ontwikkeld en geïntegreerd dienen te worden
 • de beginselen van het participerende leren (in tegenstelling tot het hiërarchische leren)
 • de visie dat elk mens uniek is en potentieel heeft en over het vermogen beschikt om zowel te denken, als te beleven en vanuit deze beide tot handelen te komen.