Waar gaat het over?

Deze specialisatie spitst zich toe op het vakkundig, professioneel en optimaal coachen in coachtrajecten (3 à 9 sessies). Daarbij is het allereerst belangrijk dat de coach leert zien dat vrijwel iedere vraag waar een cliënt een traject mee ingaat, in essentie gerelateerd is aan een levensvraag. De vraag waar de cliënt in eerste instantie mee naar een coach gaat is immers vaak gerelateerd aan een min of meer concreet probleem, voorval, wens of aanleiding. In deze vraag zit een meer omvattende vraag verborgen die berekkeing heeft op de identiteit, de talenten en de verlangens van de cliënt. Als de coach vakkundig deze verborgen levensvraag in het traject betrekt, vindt de cliënt tijdens het traject niet alleen een antwoord op de vraag waar hij het traject mee startte. Hij heeft tevens een groter bewustzijn gekregen op wie hij werkelijk is, waar hij naar verlangt in het leven en wat hij daarvoor (nog) te ontwikkelen heeft.

Ditzelfde geldt voor zogenaamde loopbaantrajecten. Deze trajecten noemen we hier in het bijzonder omdat in Nederland verreweg het belangrijkste deel van de markt voor coaching bestaat uit loopbaanvragen. Cliënten komen bij de coach met een werkgerelateerde vraag. De coach realiseert zich echter dat deze vraag weliswaar binnen het professionele domein van de cliënt is ontstaan, maar dat deze verwijst naar een fundamenteler vraagstuk, een zogenaamde levensvraag. Een professionele coach stort zich dus niet zo maar zonder minder op het antwoorden van de vraag die voorligt (hoe concreet die soms ook is, zeker voor de cliënt) maar onderzoekt zorgvuldig in welk breder (levens)kader deze vraag bentwoord mag worden. Vrijwel altijd blijkt dat het professionele en het persoonlijke met elkaar verweven zijn.
Vandaar dus de naam van de leergang: Specialisatie Coachen van Levens- en Loopbaanvragen. Tijdens deze specialisatie vindt de integratie plaats van alle eerder geleerde concepten en technieken en worden coaches daarnaast on-the-job begeleid in het perfectioneren van de wijze waarop ze volledige coachtrajecten uitvoeren op een ontwikkelingsgerichte manier.

loopbaantrajecten
In de praktijk blijkt dat een belangrijk deel van de coachvragen in betaalde trajecten in de Nederlandse markt gerelateerd is aan loopbaanproblematiek. Alleen al om die reden bevelen wij het kunnen coachen van dergelijke vragen van harte aan voor coaches met een eigen praktijk. In deze specialisatie leert de coach om een loopbaantraject op ontwikkelingsgerichte wijze uit te voeren. Dit zien wij als een belangrijk surplus op de veelal instrumentele en programmatische aanpak die in de markt gangbaar is (waarin cliënten onder andere een van te voren opgesteld stappenplan doorlopen).

levensvragen
De coach leert evenzo zien dat alle coachtrajecten (loopbaangeorienteerd of niet) een vergelijkbare dynamiek kennen, mits zij ontwikkelingsgericht worden ingezet. Of een cliënt nu vastloopt in leven of werken, uiteindelijk raakt iedere vraag aan essentiële onderliggende vragen als: Wie ben ik eigenlijk? Hoe doe ik de dingen? Wat kan ik goed? Wat heb ik te ontwikkelen? Wat wil ik achter me laten? Hoe wil ik verder? Hoe ga ik om met anderen? Hoe met mijzelf? In welke levensfase bevind ik me?

De coach leert om de coachtrajecten die hij uitvoert zo vorm te geven dat zijn/haar cliënten niet alleen een antwoord vinden op de vraag waar ze mee binnen kwamen, maar zich tevens – aan de hand van die beginvraag – ontwikkelen, verrijken en ontplooien op een manier die past bij wie ze werkelijk zijn, wat ze kunnen en wat ze kunnen ontwikkelen. Tijdens de Specialisatie wordt het uitvoeren van een coachtraject van A (het allereerste contact) tot en met Z (afscheid na de evaluatie) besproken en geoefend.

Wil je je inschrijven voor deze leergang? Vul dan hier ons aanmeldingsformulier in. Je ontvangt zo snel mogelijk een bevestiging van jouw inschrijving van ons. Bij hotmail en gmail accounts komen wij geregeld in de spam terecht dus houd deze goed in de gaten.
Het is noodzakelijk om voorafgaand aan de Specialisatie Coachen op Loopbaan- en Levensvragen deelgenomen te hebben aan de Leerweg Zelfbewust Coachen of een elders gevolgde opleiding die op een EQA-accreditatie heeft op practitioner-niveau. Het gevolgd hebben van de Basisdag Professioneel Coachen is voor iedereen een vereiste omdat je tijdens deze dag leert werken met de door ons gehanteerde gespreksstructuur voor het voeren van ontwikkelingsgerichte gesprekken.
Het programma bestaat uit 6 opleidingsdagen die om 10.00 uur beginnen en rond 17.00 uur eindigen en uit 5 intervisies van een dagdeel (’s ochtends, ’s middags of ’s avonds) en 1 themadag van een dagdeel. De SCLL gaat eenmaal per jaar in september van start en wordt in juni afgerond (in totaal tien maanden).
De investering voor dit programma bedraagt €4045,- (excl. btw). Betaling in termijnen is mogelijk. Bij inschrijving voor het specialisatie verplicht men zich tot de volledige betaling ervan, ook als – om welke reden dan ook – het programma door de student niet wordt afgerond. Het is ook mogelijk om voor de afzonderlijke onderdelen van het programma in te schrijven. Dan worden alleen de gevolgde onderdelen in rekening gebracht tegen de afzonderlijke deelnameprijzen. De tarievenlijst is opvraagbaar bij caroline.van.der.weijden@coachingacademy.com.
Een overzicht met alle data vind je bij onze kalender. Opleidingsdagen duren van 10.00 uur tot 17.00 uur, coachtechniek van 10 uur tot 13 uur en vinden plaats op onze opleidingslocatie Wijde Steeg 1a, 1411 PP te Naarden vesting.
Wanneer je de Specialisatie Coachen van Loopbaan- en Levensvragen succesvol afrond, ontvang je daarvoor een certificaat dat toegang geeft tot de Leergang Professioneel en Persoonlijk Vakmanschap (LPPV). Samen vormen zij het Vakmanschap programma, dat geaccrediteerd is op senior practitioner niveau. De Coaching Academy International is een van de weinige opleidingsinstituten in Europa die haar opleidingsprogramma’s op alle vier de accreditatie-niveau’s erkend heeft gekregen. Voor overige opleidingsinstituten die in Nederland geaccrediteerde coachopleidingen aanbieden verwijzen wij u naar de website van de Nobco www.nobco.nl.
Deze specialisatie (SCLL), die het eerste deel van Vakmanschap vormt, wordt afgerond met een certificaat als aan alle criteria is voldaan. Dit certificaat geeft toegang tot het tweede deel van Vak- manschap waarvoor de coach-in-opleiding afhankelijk van zijn leervragen en ambities wel of niet kan kiezen. Men is ook altijd vrij om deel te nemen aan losse Masterclasses.
Voor wie is deze Leergang bestemd?
voor coaches met een eigen praktijk of met de wens om deze op korte termijn op te zetten.
voor interne coaches.
voor HR-professionals.
"De mens ontwikkelt zich niet aan zichzelf maar aan de ander."
– Martin Buber, 1878-1965. Oostenrijks - Israëlisch filosoof

De Specialisatie Coachen op Loopbaan- en Levensvragen (SCLL) is los te volgen maar vormt ook jaar 1 van Vakmanschap. Het SCLL certificaat geeft toegang tot jaar 2 van Vakmanschap de Leergang Professioneel en Persoonlijk Vakmanschap. Het gehele Vakmanschap programma is geaccrediteerd op senior-practitioner niveau.

Het is noodzakelijk om voorafgaand aan de Specialisatie Coachen op Loopbaan- en Levensvragen deelgenomen te hebben aan de Leerweg Zelfbewust Coachen of tenminste een vooropleiding op EQA-practitioner te hebben gevolgd, danwel een individuele accreditatie op EIA-practitioner niveau hebben behaald. Mocht je elders zijn opgeleid is het volgen van onze ééndaagse Basisdag Professioneel Coachen overigens wel een vereiste omdat je tijdens deze dag leert werken met de door ons gehanteerde gespreksstructuur voor het voeren van ontwikkelingsgerichte gesprekken.

Iedere keer de aangeboden stof en oefeningen eerst zelf toe passen. Dit heeft mij persoonlijk veel gebracht en inzichten gegeven. Het daarna toepassen bij een Ander was zo mooi, doordat ik er eerst Zelf doorheen was gegaan. Zo kan ik alles wat ik persoonlijk ontwikkeld heb, terugzien in mijn professie als coach.
– Arine van Rijn, SCLL 2016-1

“De opzet van de opleiding is gericht op het opdoen van ervaringen en experimenteren, dit deed een prachtig appel op mij om uit mijn comfortzone van het leren door kennis, voorbereiding en analyseren te treden.”

– Mirthe, deelnemer SCLL 2016-1

Wat leer je?

Tijdens de specialisatie ontwikkel je je op drie niveaus:

De vaardigheden die tijdens de foundation en de practitioneropleiding zijn opgedaan, worden aangescherpt en naar een hoger en effectiever niveau gebracht. De coach leert om met steeds minder taal, minder omwegen en authentiek (zie ook coachen met zo min mogelijk bagage) met de cliënt te komen tot de essentie van zijn vraagstuk en van daaruit tot zijn autonome ontwikkeling.
De coach leert om aan de hand van een aantal wezenlijke vragen aan zijn cliënt effectieve en integrale ontwikkelingstrajecten in te richten. Hiertoe volgt de coach opleidingsdagen, waarvan de ochtenden theoretisch van aard zijn en de middagen zijn gericht op de praktische toepassing hiervan. De coach begeleidt tijdens deze leergang ten minste 2 cliënten in een coachtraject zodat het geleerde niet alleen “gesepareerd” wordt geoefend (in 2- of 3-tallen en met incidentele cliënten), maar ook in 2 – intensief gesuperviseerde – gehele coachtrajecten. Tijdens gesuperviseerde intervisies wordt niet alleen gewerkt aan de verdere verfijning van het geleerde maar wordt ook toegezien op de integratie van het geleerde in de coachtrajecten die de coach-in-opleiding uitvoert en in het draaiboek dat de coach hiervan schrijft.
De coach krijgt een beter inzicht in zijn eigen persoonlijkheidsstructuur, biografie, schaduwkanten en wel en niet ontwikkeld potentieel. De coach leert inzien wat het effect hiervan was en is op zijn persoonlijke en professionele functioneren. Dit vindt plaats middels een reflectiegesprek bij aanvang van de leergang aan de hand van een ODC-meting, het schrijven van een biografie en het schrijven van een zelfreflectie op de eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling waarin de inzichten, opgedaan in eerdere opleidingen, de ODC-meting en de bevindingen tijdens de leergang SCLL op een dynamische manier worden meegenomen
"The gem cannot be polished without friction, nor man perfected without trials."
– Confucius, 551-479 voor Chr. Chinees leraar, politicus en filosoof.
Waar bestaat het SCLL programma uit?

Om het certificaat te verkrijgen, is het verplicht om onderstaande opleidingsonderdelen bij te wonen:

een “ODC- meting” en daarbijbehorend terugkoppelingsgesprek met een door ons aangewezen ODC-coach. In dit gesprek krijg je zicht op jouw bewuste en mogelijke onbewuste drijfveren en je ontwikkelt een genuanceerd beeld van door jou ontwikkelde competenties en van de talenten die nog te sluimeren liggen.
Themadag (1 dagdeel) Het opzetten van een Coachtraject
Intervisie Van Obstakel naar Ontwikkeling (1 dagdeel)
Masterclass Biografie & Levensfasen (2 dagdelen)
Intervisie rondom het coachen op identiteit (wie ben ik?) (1 dagdeel)
Intervisie rondom het coachen op verlangen (wat wil ik?) (1 dagdeel)
Intervisie rondom het thema talenten en competenties (wat kan ik?) (1 dagdeel)
Masterclass Bijdragen en Realisatie: wat ga ik doen in de wereld?
Intervisie rondom het integreren van coachtrajecten (1 dagdeel)
De coach woont desgewenst 2 opleidingsdagen naar keuze bij uit de LPC ofwel 
de LZC (in overleg met de meelezende opleider)
"The secret of change is to focus all of your energy, not on fighting the old, but on building the new."
– Socrates, ca. 469 v.Chr. – 399 v.Chr. Grieks filosoof
Wat kun je van ons verwachten?

Onze werkwijze
Alle opleidingen bij de Coaching Academy International en de New Jung Academy zijn ervarings- en praktijkgericht van aard en opzet. Dat betekent dat deelnemers veelvuldig oefenen – zowel tijdens opleidingsdagen als daarbuiten –  en daarop individuele …

 feedback krijgen. Er wordt gewerkt en geleerd aan de hand van reële casuïstiek en ervaringen uit het persoonlijke en professionele leven. Er wordt niet gewerkt met rollenspellen of acteurs.

Er is ruim aandacht voor theorie en begripsvorming. Essentieel hierbij is dat student deze niet alleen cognitief verwerkt en onthoudt, maar vooral ook dat student deze (theorie en begrippen) leert relateren aan de eigen ervaringen, waarnemingen en referentiekaders.

Onder alle aspecten van de leerprocessen ligt theorie ten grondslag. Bij het leren en bij het toetsten van studenten ligt echer de focus op de professionele toepassing hiervan in de praktijk.

lees verder ...

Een praktijkgerichte opleiding
Tussen de opleidingsdagen door ga je onder andere 2 keer naar je coach om gecoacht te worden en voer jij zelf ten minste 12 coachgesprekken ( vanuit de CAI krijg je in ieder geval één coach klant uit het gilde toegewezen). Omdat onze opleidingen ervaringsgericht zijn …,

 is het van essentieel belang dat je inderdaad veelvuldig coacht (minimaal 2 gesprekken tussen 2 opleidingsdagen door) en daarvan reflectieverslagen schrijft. De meelezende opleider kijkt van opleidingsdag tot opleidingsdag zorgvuldig mee of jouw ontwikkeling hierin voldoende op schema ligt.

Daarnaast is het de bedoelingen dat je alle oefeningen die je tijdens de leergang krijgt aangereikt ten minste twee keer oefent. Dat kan tijdens een opleidingsdag, maar ook daarbuiten. 

lees verder ...

Werken in kleine groepen
Tijdens de opleidingsdagen wordt er veelvuldig plenair geoefend en gedemonstreerd.
Omdat het belangrijk is dat alle deelnemers per opleidingsdag meermalen aan bod komen en daarop feedback ontvangen van de verantwoordelijke opleider zijn de groepen bij aanvang niet groter dan 12 deelnemers.

Individuele feedback & maatwerk
De Coaching Academy International werkt sinds 1 januari 2012 met zogenaamde ‘meelezende opleiders’. Dit zijn trainers die uitsluitend gericht (en mede-verantwoordelijk) zijn op (en voor) de individuele ontwikkeling van elke student. Ook tijdens het SCLL programma krijg je hiermee te maken.

Hij/zij heeft o.a. als verantwoordelijkheid om jouw voortgang in beeld te brengen voor de andere opleiders en om jou uit te dagen en te ondersteunen in jouw individuele leerproces daarnaast monitort de meelezende opleider gedurende de opleiding of jouw ontwikkeling voldoende tred houdt in relatie tot de eindcriteria van de opleiding. 
lees verder ...
"Life's challenges are not supposed to paralyze you, they're supposed to help you discover who you are."
– Bernice Johnson Reagon, 1942-…. Amerikaanse zangeres.

Een geaccrediteerde opleiding
Wanneer je de Specialisatie Coachen van Loopbaan- en Levensvragen succesvol afrond, ontvang je daarvoor een certificaat dat toegang geeft tot de Leergang Professioneel en Persoonlijk Vakmanschap (LPPV). Samen vormen zij het Vakmanschap programma  …

dat geaccrediteerd is op senior practitioner niveau. De Coaching Academy International is een van de weinige opleidingsinstituten in Europa die haar opleidingsprogramma’s op alle vier de accreditatie-niveau’s erkend heeft gekregen. Voor overige opleidingsinstituten die in Nederland geaccrediteerde coachopleidingen aanbieden verwijzen wij u naar de website van de Nobco www.nobco.nl.
lees verder ...

Onze onderliggende theorie en inspiratiebronnen
De wijzen waarop wij het coachen in de praktijk toepassen en de bijbehorende professionele attitude ontwikkelen zijn onder andere gebaseerd en geïnspireerd op het werk van Carl Gustav Jung, Martin Buber, Emmanuel Levinas

 Carl Rogers, Bernard Lievegoed, A.J. Welman, Gerard Egan, Rainer Maria Rilke, Hermann Hesse, (late) Foucault, Joep Dohmen, Alain de Botton en vele anderen. Je vindt reflecties van hun werk terug bij ons gedachtegoed.

Daarnaast bouwen we voort op hetgeen Timothy Gallwey en John Withmore en in eigen land Willem Verhoeven hebben betekend voor de ontwikkeling van het coachen in het laatste kwart van de vorige eeuw.

Coachen is een relatief jong vak, waar bovendien door verschillende disciplines gebruik van wordt gemaakt. Dat maakt dat het vak voortdurend in beweging is – soms zelfs alle kanten op. Bij de Coaching Academy International stellen we onszelf voortdurend op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. We integreren vooral die zaken die wat ons betreft zowel congruent zijn met de uitgangspunten van het coachen alsook aansluiten bij de belangrijkste maatschappelijke en organisatie-culturele ontwikkelingen.

lees verder ...
Wat we van jou verwachten?
dat je aan alle programma onderdelen actief deelneemt (met “actief” wordt bedoeld dat coach tevoorschijn komt, participeert, eigen ervaringen en vragen inbrengt en zich open stelt voor feedback).
dat je alle geëxpliciteerde vaardigheidsindicatoren realiseert, d.w.z. laat aftekenen door ten minste 1 van de opleiders.
dat je zelf 2 coachtrajecten uitvoert.
dat je aantoont met een cliënt vanuit de vraag of een probleem tot de werkelijke essentie van deze vraag kan komen.
dat je reflecteert over jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling waarin o.a. inzichten uit de SCLL en de ODC-meting op een dynamische manier worden meegenomen.