"Het is ons eigen zelf
die we vinden aan
het einde van de reis."
– Ella Maillart, 1903-1997. Zwitserse auteur.
Dit is een programma van
Waar gaat het over?

De module biedt naast een onderbouwing en verdieping ook een theoretische en filosofische verbreding waardoor de begeleidingskundige vanuit een breder referentiekader zijn cliënt kan uitdagen en ondersteunen en van feedback kan voorzien. Daarnaast biedt deze module de mogelijkheid om een stevige slag te slaan ten aanzien van de eigen individuatie en het leren zien en erkennen van de eigen schaduwdelen en ontwikkelkansen.

Zoals bij al onze Jung-opleidingen betrekken we actief het gedachtegoed van Jung, zijn geestverwanten en een aantal belangrijke filosofen en therapeuten bij het leerproces. Het gaat ons hierbij niet om het historisch onderzoek naar al dit werk, maar om het vinden van de brede betekenis en de relevantie hiervan voor de wereld van vandaag en voor elk van ons individueel.

De module Jungiaanse fundering II is zowel een aanvulling op als een verbreding van hetgeen studenten hebben geleerd tijdens de Leerweg Zelfbewust Coachen (deze bestaat uit de Basisdag Professioneel Coachen, de Leergang Professioneel Caochen en de Leergang Zelfbewust Coachen). De concepten, uitgangspunten en technieken waarmee professionele begeleiders tijdens de Leerweg hebben leren werken, worden verder verdiept. De module is tevens de tweede stap in de opleiding tot Jungiaans Coach of Jungiaans Analytisch Therapeut en is daarnaast toegankelijk voor mensen die willen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling maar niet tegelijkertijd geschoold willen worden in het professioneel begeleiden of leiden van anderen.

De module bestaat uit drie opleidingsdagen. Daarnaast onderbouwen studenten in een persoonlijk document door middel van zelfstudie en het werken in drietallen begrippen uit waarmee zij in de Leergang Zelfbewust Coachen hebben leren werken. Zij relateren deze begrippen aan het gedachtegoed en de theorie zoals die tijdens de modules Jungiaanse Fundering I en Jungiaanse Fundering II worden behandeld en verkennen wat hiervan de betekenis is voor hun stijl en diepgang van begeleiden. Bij afronding van de module wordt dit document van feedback voorzien door een van de opleiders.

Wil je je inschrijven voor deze verdiepingsmodule? Vul dan hier ons aanmeldingsformulier in. Je ontvangt zo snel mogelijk een bevestiging van jouw inschrijving van ons. Bij hotmail- en gmail-accounts belanden mails van ons wij geregeld in de spam (vanwege nieuw beleid van deze mailproviders) dus houd deze goed in de gaten.
Deze verdiepingsmodule sluit aan op Jungiaanse Fundering I en de Leerweg Zelfbewust Coachen. Het is ook mogelijk om deel te nemen als men elders tot coach is opgeleid op practitioner niveau. Echter wijzen wij erop dat de verdiepingsmodule refereert aan vaardigheden, concepten en visies die zijn ontwikkeld en geïntegreerd tijdens de Leerweg Zelfbewust Coachen. Wij kunnen niet garanderen dat de verdiepingsmodule volledig aansluit bij de kennis en de vaardigheden die een coach elders heeft verworven. Wij kunnen – bij het vermoeden van omissies – tijdens pauzes en na afloop van de opleidingsdagen natuurlijk wel samen met de betreffende student in gesprek wat er mogelijk aanvullend nodig is om het beoogde eindniveau te realiseren.
Jungiaanse Fundering II bestaat uit drie opleidingsdagen (van 10:00 tot 17:00) verspreid over 3 à 4 maanden. De studiebelasting voor deze module bedraagt 46 uur. Naast de contacturen tijdens opleidingsdagen betreft het nog ongeveer 21 uur aan voorbereiding en verwerking van het geleerde (o.a. lezen van literatuur en integratie van de aanboden stof in de eigen persoonlijke en professionele ervaringen plus 4 uur collegiale consultatie.
Deelname aan Jungiaanse Fundering II kost € 1295,00, exclusief btw. Bij ingegrepen zijn koffie, thee, lunch, arrangementskosten en materialen.
Op deze website vind je onder de knop kalender de data waarop dit programma in de komende periode wordt aangeboden (de kalender valt onder praktisch). Opleidingsdagen duren van 10.00 uur tot 17.00 uur en vinden plaats op onze opleidingslocatie Wijde Steeg 1a, 1411 PP te Naarden vesting.
Het certificaat Jungiaanse Fundering II geeft je toegang tot ODC I & II. Dit zijn verplichte onderdelen voor de route tot Jungiaans Coach en Jungiaans Analytisch Therapeut.
Voor wie is Jungiaanse Fundering II bestemd?
studenten die de Leergang Zelfbewust Coachen van de Coaching Academy volgen of deze hebben afgerond en die verlangen naar onderbouwing, verdieping en verbreding (zowel theoretisch als reflectief) van de concepten, de methoden en de vaardigheden uit deze opleiding. Het is verplicht om ook Jungiaanse fundering 1 te volgen omdat de kennis en bijhorende integratie in de vaardigheden uit deze module bij de tweede module bekend worden verondersteld.
studenten die zich willen laten scholen tot Jungiaans Coach
studenten die zich willen laten scholen tot Jungiaans Analytisch Therapeut (JAT).
mensen die niet de ambitie hebben om anderen te begeleiden, maar die wel geïnteresseerd zijn in het Jungiaanse gedachtegoed en de betekenis hiervan willen onderzoeken voor hun eigen ontwikkeling en leven. Zij kunnen deelnemen zonder een vooropleiding als begeleidingskundige (coachopleiding of iets vergelijkbaars) maar dienen wel Jungiaanse fundering I te hebben gevolgd.
studenten die elders tot coach zijn opgeleid en tenminste een EQA-geaccrediteerd opleidingscertificaat op practitioner-niveau kunnen overleggen. (Lees hierover meer bij toelatingseisen).
coaches die tenminste een EIA-accreditatie hebben op practitioner-niveau. (
Lees hierover meer bij toelatingseisen).
"Zonder diepgaand zelfinzicht is het onmogelijk om ruimte te bieden aan de diepere drijfveren van cliënten."
– Carl Gustav Jung, 1875-1961.
Zwitsers psychiater.

Het heeft gemaakt dat ik concepten als; licht & schaduw, ego & zelf, animus & anima, het onbewuste, etc. beter kan herkennen bij mezelf en de ander. Door de verbreding van mijn eigen kennis kan ik nu mijn klant beter zien.

– Yaron Loman, Jungiaanse Fundering II 2015-1

Wat leer je?
we bestuderen het concept van de typologie van Jung, ofwel de vier psychologische functies die hij onderscheidt, waarop onder andere de Myers Briggs Type Indicator (MBTI) is gebaseerd, evenals het Odin Development Compass (ODIN) en CADT (van het Jungiaans Instituut).
we werken de begrippen Ego, Zelf en Persona verder uit en leggen de relatie met onze eigen authenticiteit versus het gedrag dat we laten zien om van daaruit ook bij het begeleiden van cliënten deze begrippen te kunnen betrekken.
we verdiepen onze kennis over de archetypen uit Jungiaanse fundering 1 en proberen een eerste zicht te krijgen op de wijze waarop deze ons kunnen helpen bij het begeleiden van ontwikkelingsprocessen.
we onderzoeken de drie belangrijkste persoonlijkheidsorganisaties en onderzoeken deze bij onszelf, bij cliënten waarmee we hebben gewerkt maar ook binnen teams, bedrijven en andere organisatievormen.
we worden ingewijd in de wijze waarop lichaam en geest zich tot elkaar verhouden en hoe ze met elkaar samenwerken in het kader van de individuatie.
we bespreken de hedendaagse inzichten over de werking van ons brein en relateren dit aan bovenstaande (lichaam & geest) en aan de zelfregulerende functie van de psyche vanuit de opvatting van Jung hierover.
"The shadow is the greatest teacher of how to get
to the light."
– Richard Alpert, 1931- ….
Spirituele leraar.
Wat kun je van ons verwachten?

Onze werkwijze
Alle opleidingen bij de Coaching Academy International en de New Jung Academy zijn ervarings- en praktijkgericht van aard en opzet. Dat betekent dat deelnemers het geleerde veelvuldig relateren aan de eigen praktijk en ervaringen. Er wordt gewerkt en geleerd aan de hand van reële casuïstiek en ervaringen uit

het persoonlijke en professionele leven van zowel docenten als studenten. Er is ruim aandacht voor theorie en begripsvorming. Essentieel hierbij is dat student deze niet alleen cognitief verwerkt en onthoudt, maar vooral ook dat student deze (theorie en begrippen) leert relateren aan de eigen ervaringen, waarnemingen en referentiekaders.
Bij toetsing wordt daarom zorgvuldig gekeken of student zich de stof werkelijk “eigen” heeft gemaakt. Dit is iets anders dan dat hij de stof “kent”. 
lees verder ...

Een praktijkgerichte opleiding
Wat je leert tijdens de opleidingsdagen verwerk en integreer je in een persoonlijk draaiboek. Alle begrippen, theorie, technieken die jou worden aangereikt, beschrijf je in eigen woorden. Dit vul je aan door bronnen (teksten, beelden, voorbeelden etcetera) die jijzelf vindt en die het proces voor jou verder verdiepen of illustreren.

"The cave you fear to enter holds the treasure
you seek."
– Octavia E. Butler, 1947-2006. Afro-Amerikaanse schrijfster.

Werken in kleine groepen
Tijdens de opleidingsdagen wordt er veelvuldig plenair uitgewisseld en gedeeld. Van studenten wordt een actieve deelname verwacht – ook in het kader van het behalen van een certificaat. Omdat het belangrijk is dat alle deelnemers …

per opleidingsdag meermalen aan bod komen en daarop feedback ontvangen van de verantwoordelijke opleider is de omvang van de groepen beperkt.
lees verder ...

Geaccrediteerde opleiding
We onderzoeken op dit moment (najaar 2017) of de opleiding tot Jungiaans Coach (waar Jungiaanse Fundering II een verplicht onderdeel van is) door Nobco/EMCC geaccrediteerd kan worden op senior practitioner niveau (EQA).

Onze onderliggende theorie en inspiratiebronnen
Met het begrip Jungiaans verwijzen we naar het gedachtegoed dat in eerste instantie door Carl Gustav Jung is ontwikkeld en waaraan daarna door vele anderen is bijgedragen en toegevoegd. De New Jung Academy is erop gericht om te onderzoeken hoe dit gedachtegoed van betekenis is voor de huidige tijd en …

de huidige wereld en hoe de toepassing ervan in het hier-en-nu eruit ziet … zowel voor de persoonlijke ontwikkeling van mensen als ook voor het professioneel begeleiden van anderen op een wijze die hierdoor is geïnspireerd, Jungiaans dus.

Wij laten ons inspireren door het werk van Carl Gustav Jung, Irvin D. Yalom, Viktor E. Frankl, Joseph Campbell, Carol S. Pearson, Alice Miller, Bernard Lievegoed, A.J. Welman en vele anderen.

.

lees verder ...
"I am not what happened
to me, I am what
I choose to become."
– Carl Gustav Jung, 1875-1961. Zwitsers psychiater.
Wat we van jou verwachten?
je bent intrinsiek gemotiveerd om met het Jungiaanse gedachtegoed aan de slag gegaan en de begrippen van binnenuit te leren begrijpen.
je bent bereid om op eigen initiatief begrippen en de theorie die worden behandeld nader te bestuderen en te integreren.
je bent bereid om te kijken hoe het gedachtegoed van Jung van betekenis kan zijn voor jou – zowel persoonlijk als professioneel – en je kunt hierover diepgaande reflecties schrijven.
je bent bereid om je eigen zelfbeeld te herzien.
je bent bereid om de aangeboden stof niet alleen vanuit de cognitie tegemoet te treden maar ook vanuit jouw andere waarneminsgvermogens.
van elke student wordt een actieve participatie verwacht.