"Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate."
– Carl Gustav Jung, 1875-1961. Zwitsers psychiater.
Dit is een programma van
Waar gaat het over?

De module Jungiaanse fundering I biedt een eerste filosofische en theoretische onderbouwing, verdieping en verbreding van belangrijke begrippen uit het Jungiaanse gedachtegoed en dat van een aantal filosofen. Het gaat hierbij vooral om de betekenis hiervan voor de wereld van vandaag en voor elk van ons individueel.

Deze module sluit aan bij de Basisopleiding Professioneel Coachen (bestaande uit de Basisdag Professioneel Coachen en de Leergang Professioneel Coachen) of bij een andere geaccrediteerde opleiding op foundation niveau. Jungiaanse Fundering I verdiept de concepten, uitgangspunten en technieken waarmee we professionele begeleiders tijdens de Basisopleiding leren werken. De module is tevens een eerste basis onder de opleiding tot Jungiaans Coach of Jungiaans Analytisch Therapeut en is daarnaast toegankelijk voor mensen die willen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling maar niet tegelijkertijd geschoold willen worden in het professioneel begeleiden of leiden van anderen.

De module bestaat uit twee opleidingsdagen. Tussen de opleidingsdagen door relateren studenten het geleerde aan hun persoonlijke ontwikkeling en ervaringen en aan de verslagen van coachgesprekken die zij al eerder voerden.

Aan de orde komen onder andere de onderbouwing van:

  • de mensvisie
  • het werken met verlangen
  • het werken met een perspectief
  • de transformatiecurve

Zie hieronder bij wat leer je een uitgebreidere beschrijving van het programma

Steeds wordt gekeken hoe deze concepten zich verhouden tot het gedachtegoed van belangrijke denkers, filosofen, psychotherapeuten etc. Belangrijk daarbij is dat deelnemers deze “kennis” niet alleen tot zich nemen, maar ook persoonlijk verwerken. Met andere woorden dat zij daar een persoonlijke verhouding toe vinden. De opleidingsdagen zijn daarom interactief van opzet.

Wil je je inschrijven voor deze verdiepingsmodule? Vul dan hier ons aanmeldingsformulier in. Je ontvangt zo snel mogelijk een bevestiging ons. Bij hotmail- en gmail-accounts belanden mails van ons wij geregeld in de spam (vanwege nieuw beleid van deze mailproviders) dus houd deze goed in de gaten.
Deze verdiepingsmodule sluit aan op de Basisdagopleiding Professioneel Coachen (dat betreft de Basisdag Professioneel Coachen en de Leergang Professioneel Caochen). Het is mogelijk voor studenten die elders tot coach zijn opgeleid op foundation niveau om deel te nemen. Echter wijzen wij erop dat de verdiepingsmodule refereert aan vaardigheden, concepten en visies die zijn ontwikkeld en geïntegreerd tijdens de Leergang Professioneel Coachen. Wij kunnen niet garanderen dat de verdiepingsmodule volledig aansluit bij de kennis en de vaardigheden die een coach elders heeft verworven. Wij kunnen – bij het vermoeden van omissies – tijdens pauzes en na afloop van de opleidingsdagen natuurlijk wel samen met de betreffende student in gesprek wat er mogelijk aanvullend nodig is om het beoogde eindniveau te realiseren. * Studenten die de module Jungiaanse fundering 1 volgen in het kader van hun persoonlijke ontwikkeling (en dus niet de ambitie hebben om anderen professioneel te begeleiden) maar die wel geïnteresseerd zijn in het Jungiaanse gedachtegoed en de betekenis hiervan willen onderzoeken voor hun eigen ontwikkeling en leven. Zij kunnen deelnemen zonder een vooropleiding zoals hierboven vermeld. Hiervoor zullen zij bij afronding een bewijs van deelname ontvangen in plaats van een certificaat.
Jungiaanse Fundering I bestaat uit twee opleidingsdagen (van 10:00 tot 17:00) verspreid over 2 maanden. De studiebelasting voor deze module bedraagt 28 uur. Naast de contacturen tijdens opleidingsdagen betreft het nog ongeveer 14 uur aan voorbereiding en verwerking van het geleerde (o.a. lezen van literatuur en integratie van de aanboden stof in de eigen persoonlijke en professionele ervaringen.
Deelname aan Jungiaanse Fundering I kost € 995,00, exclusief btw. Bij de prijs inbegrepen zijn koffie, thee, lunch, arrangementskosten en materialen.
Een overzicht met alle data vind je bij onze kalender. De opleidingsdag duurt van 10.00 uur tot 17.00 uur en vindt plaats op onze opleidingslocatie Wijde Steeg 1a, 1411 PP te Naarden vesting.
Het certificaat Jungiaanse Fundering I geeft je toegang tot Jungiaanse Fundering II (voor dit vervolg is een practitioner niveau vereist, dit niveau is te behalen door o.a. de Leergang Zelfbewust Coachen te volgen.)
Voor wie is Jungiaanse Fundering I bestemd?
studenten die de Basisopleiding Professioneel Coachen van de Coaching Academy volgen of deze hebben afgerond en die verlangen naar onderbouwing, verdieping en verbreding (zowel theoretisch als reflectief) van de concepten, de methoden en de vaardigheden uit deze Basisopleiding.
studenten die zich willen laten scholen tot Jungiaans Coach.
studenten die zich willen laten scholen tot Jungiaans Analytisch Therapeut (JAT).
mensen die niet de ambitie hebben om anderen te begeleiden, maar die wel geïnteresseerd zijn in het Jungiaanse gedachtegoed en de betekenis hiervan willen onderzoeken voor hun eigen ontwikkeling en leven. Zij kunnen deelnemen zonder een vooropleiding zoals hierboven of hieronder vermeld. Hiervoor zullen zij bij afronding een bewijs van deelname ontvangen (in plaats van een certificaat).
studenten die elders tot coach zijn opgeleid en tenminste een EQA-geaccrediteerd opleidingscertificaat op foundation-niveau kunnen overleggen. (
Lees hierover meer bij toelatingseisen).
coaches die tenminste een EIA-accreditatie hebben op foundation-niveau. (
Lees hierover meer bij toelatingseisen).
"Who looks outside, dreams - who looks inside, awakes."
– Carl Gustav Jung, 1875-1961. Zwitsers psychiater.

De module JF1 heeft mijn ogen geopend; ik leer te kijken op een andere manier. Naar mijzelf en naar de Ander, van binnen en van buiten en vooral als geheel. Het verbreedt mijn horizon. Met veel plezier vervolg ik nu het Jungiaanse pad.
– Rosalie, Jungiaanse Fundering 2017-1

Wat leer je?
we bestuderen de betekenis van de begrippen causaal (de essentie van het gedachtegoed van Freud) en finaal (de essentie van het gedachtegoed van Jung). We kijken hoe deze zich destijds tot elkaar verhielden en wat wij van die twee begrippen nog terug vinden in de huidige benadering van problemen (zowel in het bedrijfsleven, als in de politiek, alsook bij het behandelen van ziekten maar vooral ook … in onze persoonlijke omgang met obstakels).
we leggen de relatie met het toekomstgericht werken en verdiepen het concept V-H-T uit de Basisopleiding Professioneel Coachen.
we onderbouwen het werken met een Perspectief zowel theoretisch als filosofisch.
we onderzoeken het begrip individuatie en maken een begin met het beschrijven van het eigen individuatieproces.
we komen tot een helder begrip over bewustzijn, het persoonlijk onbewuste en het collectief onbewuste. Daarbij leggen we de relatie met begrippen als talent, karakter, persoonlijkheid, vaardigheden en competenties vanuit een Jungiaans perspectief.
we onderbouwen en verbreden het concept transformatie uit de basisopleiding.
we maken kennis met de begrippen schaduw- en schaduwdelen en de werking daarvan ins ons dagelijks leven (dit wordt in de Leergang Zelfbewust Coachen en in Jungiaanse fundering 2 verder uitgewerkt).
we hebben een eerste kennismaking met het concept van de archetypes (dit wordt in Jungiaanse fundering II verder uitgewerkt)
"Opportunities to find deeper powers within ourselves come when life seems most challenging."
– Joseph Campbell, 1904-1987. Amerikaans schrijver onderzoeker
Wat kun je van ons verwachten?

Onze werkwijze
Alle opleidingen bij de Coaching Academy International en de New Jung Academy zijn ervarings- en praktijkgericht van aard en opzet. Dat betekent dat deelnemers het geleerde veelvuldig relateren aan de eigen praktijk en ervaringen. Er wordt gewerkt en geleerd aan de hand van reële casuïstiek en ervaringen uit

het persoonlijke en professionele leven van zowel docenten als studenten. Er is ruim aandacht voor theorie en begripsvorming. Essentieel hierbij is dat student deze niet alleen cognitief verwerkt en onthoudt, maar vooral ook dat student deze (theorie en begrippen) leert relateren aan de eigen ervaringen, waarnemingen en referentiekaders.
Bij toetsing wordt daarom zorgvuldig gekeken of student zich de stof werkelijk “eigen” heeft gemaakt. Dit is iets anders dan dat hij de stof “kent”. 
lees verder ...

Een praktijkgerichte opleiding
Wat je leert tijdens de opleidingsdagen verwerk en integreer je in een persoonlijk draaiboek. Alle begrippen, theorie, technieken die jou worden aangereikt, beschrijf je in eigen woorden. Dit vul je aan door bronnen (teksten, beelden, voorbeelden etcetera) die jijzelf vindt en die het proces voor jou verder verdiepen of illustreren.

"Elk verhaal dat ik creëer, creëert mij. 
Ik schrijf om mijzelf te creëren."
– Octavia E. Butler, 1947-2006. Afro-Amerikaanse schrijfster.

Werken in kleine groepen
Tijdens de opleidingsdagen wordt er veelvuldig plenair uitgewisseld en gedeeld. Van studenten wordt een actieve deelname verwacht – ook in het kader van het behalen van een certificaat. Omdat het belangrijk is dat alle deelnemers …

per opleidingsdag meermalen aan bod komen en daarop feedback ontvangen van de verantwoordelijke opleider is de omvang van de groepen beperkt.
lees verder ...

Geaccrediteerde opleiding
We onderzoeken op dit moment (najaar 2017) of de opleiding tot Jungiaans Coach (waar Jungiaanse Fundering I een verplicht onderdeel van is) door Nobco/EMCC geaccrediteerd kan worden op senior practitioner niveau (EQA).

Onze onderliggende theorie en inspiratiebronnen
Met het begrip Jungiaans verwijzen we naar het gedachtegoed dat in eerste instantie door Carl Gustav Jung is ontwikkeld en waaraan daarna door vele anderen is bijgedragen en toegevoegd. De New Jung Academy is erop gericht om te onderzoeken hoe dit gedachtegoed van betekenis is voor de huidige tijd en …

de huidige wereld en hoe de toepassing ervan in het hier-en-nu eruit ziet … zowel voor de persoonlijke ontwikkeling van mensen als ook voor het professioneel begeleiden van anderen op een wijze die hierdoor is geïnspireerd, Jungiaans dus.

Wij laten ons inspireren door het werk van Carl Gustav Jung, Irvin D. Yalom, Viktor E. Frankl, Joseph Campbell, Carol S. Pearson, Alice Miller, Bernard Lievegoed, A.J. Welman en vele anderen.

.

lees verder ...
"If the path before you is clear, you're probably on someone else's."
– Joseph Campbell, 1904-1987. Amerikaans schrijver onderzoeker, specialist in mythes en sprookjes.
Wat we van jou verwachten?
je bent intrinsiek gemotiveerd om met het Jungiaanse gedachtegoed aan de slag gegaan en de begrippen van binnenuit te leren begrijpen.
je bent bereid om op eigen initiatief begrippen en de theorie die worden behandeld nader te bestuderen en te integreren.
je bent bereid om te kijken hoe het gedachtegoed van Jung van betekenis kan zijn voor jou – zowel persoonlijk als professioneel – en je kunt hierover diepgaande reflecties schrijven.
je bent bereid om je eigen zelfbeeld te herzien.
je bent bereid om de aangeboden stof niet alleen vanuit de cognitie tegemoet te treden maar ook vanuit jouw andere waarneminsgvermogens.
van elke student wordt een actieve participatie verwacht.