In deze leergang is het resultaat dat de coach in staat is om zijn cliënten effectief, helder en zonder omwegen te begeleiden op elke weg die zij wensen te gaan, mits deze geen therapeutische indicatie behelst. Daartoe is het van groot belang dat hij alle professionele vaardigheden en interventies beheerst en heeft geintgereerd en dat de coach zich van al zijn eigen projecties en persoonlijke belemmeringen bewust is en in staat is om deze buiten de dynamiek met de cliënt en diens vragen te houden.

Deze leergang is uitsluitend toegankelijk voor deelnemers die de Specialisatie Coachen van Loopbaan- en Levensvragen met een certificaat hebben afgerond en vormt zo het sluitstuk van de EQA-geaccrediteerd Route naar Vakmanschap (op senior practitioner niveau).

de verfijnde en volkomen beheersing van het ambacht
Een coach die zichzelf vakman of vakvrouw mag noemen staat boven de materie, de theorie en de vaardigheden. Hij (of zij – overal waar in onze teksten “hij” staat bedoelen we natuurlijk ”hij of zij”) beheerst de techniek volkomen en beoefent het ontwikkelingsgericht begeleiden van individuen onder alle omstandigheden professioneel en ontspannen. De laatste stap in zijn ontwikkeling is de stap naar virtuositeit. (Zie daarvoor verder onder meesterschap).

excelleren
Het programma Vakmanschap is geheel en al gericht op het technisch leren excelleren in het coachen plus de vertaling hiervan naar het uitvoeren van effectieve en betekenisvolle, ontwikkelingsgerichte coachtrajecten in de praktijk.

zelf-bewustzijn
Om met zijn cliënten tot werkelijke zelf-ontwikkeling te kunnen komen – zowel bij levensvraagstukken als bij professionele vraagstukken – is het noodzakelijk dat de vakmanschapscoach een helder zicht heeft op de eigen projecties en overdracht en de conflicten tussen het eigen Ego en het eigen Zelf. Hij heeft een volwassen verhouding gevonden tot de professionele en persoonlijke delen van zichzelf die om voortdurende ontwikkeling vragen. Vanuit deze “volwassen” en verantwoordelijke basis is hij in staat om cliënten met uiteenlopende vragen te begeleiden in het vinden en integreren van nieuwe werk-, omgangs-, communicatie- en levensvormen. Binnen het programma Vakmanschap gaan daarom de persoonlijke en de professionele ontwikkeling hand-in-hand.

persoonlijke ontwikkeling
De persoonlijke ontwikkeling wordt in dit programma vormgegeven door het inmiddels vertrouwde gecoacht-worden. Daarnaast ontvangt de coach-in-opleiding in de loop van deze leergang drie sessies leercoaching, waarin hij op de grens van analytische dieptepsychologie en coaching specifiek wordt begeleid op die aspecten van zijn persoonlijke ontwikkeling die het professioneel excelleren mogelijk nog in de weg staan.

professionele ontwikkeling
De vakman is zich op een vanzelfsprekende manier altijd bewust wát hij doet, hóe híj het doet en waarom hij dat zó doet en niet anders. De verschillende aspecten van het coachen worden niet alleen volledig beheerst, maar zijn ook zodanig geïntegreerd dat hij zich heeft ontwikkeld tot een unieke professional. Hij onderscheidt zichzelf duidelijk van andere vakgenoten en heeft een eigen herkenbare attitude, stijl en aanpak. Kortom, hij is een volwassen ambachtsman.

programma

programma

 1. Coach volgt in dit jaar ten minste 3 sessies leercoaching. (Leercoaching bevindt zich op het snijvlak van coaching en therapie.) De eerste sessie leercoaching dient te hebben plaatsgevonden voor de eerste masterclass van dit leerjaar.
 2. Masterclass Projectie, overdracht en tegenoverdracht
 3. Masterclass Ik & De Ander – coachen van vraag naar thema
 4. Intervisie coachen van vraag naar thema
 5. Masterclass Ontwarren van de Regelkring
 6. Intervisie coachen met de Regelkring
 7. Masterclass Zelfbeeld, Schaduw en Integratie
 8. Intervisie integratie
 9. De coach woont 2 opleidingsdagen naar keuze bij uit ofwel de LPC, ofwel de LZC.
 10. De coach coacht zelf tijdens dit tweede jaar ten minste gedurende 10 sessies. Tijdens 2 van deze sessies wordt de coach waargenomen door een opleider. Dit geldt als een praktijkexamen waarbij de sessie wordt getoetst aan de eindcriteria. Mocht coach meer dan 2 waargenomen sessies behoeven teneinde aan de eindcriteria te voldoen dan worden de extra sessies in rekening gebracht.

werkwijze

Alle opleidingen bij de Coaching Academy International en de New Jung Academy zijn ervarings- en praktijkgericht van aard en opzet. Dat betekent dat deelnemers veelvuldig oefenen – zowel tijdens opleidingsdagen als daarbuiten – en daarop individuele feedback krijgen. Er wordt gewerkt en geleerd aan de hand van reële casuïstiek en ervaringen uit het persoonlijke en professionele leven. Er wordt niet gewerkt met rollenspellen of acteurs.

Onder alle aspecten van de leerprocessen ligt theorie ten grondslag. Bij het leren en bij het toetsten van studenten ligt echer de focus op de professionele toepassing hiervan in de praktijk.

eisen voor toelating

Het programma is toegankelijk voor coaches die de Specialisatie Coachen van Loopbaan- en Levensvragen met een certificaat hebben afgerond.

aantal deelnemers

Het aantal deelnemers bedraagt minimaal 6 en maximaal 14 deelnemers. Bij minder dan 6 inschrijvingen behouden wij ons het recht voor om de Specialisatie te annuleren. Voor deelnemers die hiermee in de problemen komen in het kader van een eventuele vervolgopleiding wordt een passende oplossing gezocht.

de investering

De investering voor deze Specialisatie Persoonlijk en Professioneel Vakmanschap die leidt tot het EQA-erkende certificaat Vakmanschap op senior practitioner niveau bedraagt €3450,- waarbij €750,- bij inschrijving dient te worden voldaan. Vervolgens moet €270,- per maand in 10 maandelijkse termijn worden overgemaakt.
Bij inschrijving voor het programma verplicht men zich tot de volledige betaling ervan, ook als – om welke reden dan ook – het programma door de student niet wordt afgerond.

N.B. Gemiste opleidingsdagen vanwege ziekte of overmacht kunnen worden ingehaald op een moment dat het programma onderdeel opnieuw wordt aangeboden. Hiervoor worden €35,- administratiekosten in rekening gebracht.
Er is ook de mogelijkheid om themadagen of masterclasses te herhalen. Daarvoor geldt het herhalingstarief van €95,- per opleidingsdag.
Het is ook mogelijk om voor de afzonderlijke onderdelen van het programma in te schrijven. Dan worden alleen de gevolgde onderdelen in rekening gebracht tegen de afzonderlijke deelnameprijzen. Zie voor een volledig overzicht daarvan het tarievenoverzicht.

studiebelasting

… (wordt nog berekend)

waar en wanneer?

Op deze website vind je onder de knop kalender de data waarop dit programma in de komende periode wordt aangeboden. Als dit programma op dit moment niet op de kalender staat vermeld verzoeken we je om contact op te nemen met caroline.van.der.weijden@coachingacademy.com.

Opleidingsdagen duren van 10.00 uur tot 17.00 uur en vinden plaats op onze opleidingslocatie Wijde Steeg 1a, 1411 PP te Naarden vesting.

docent(en)

De eindverantwoordelijke opleider voor deze leergang is Loek Oudeman, meestercoach en directeur van de Coaching Academy International,
Daarnaast participeren op specifieke onderdelen ook nog andere opleiders, zoals Caroline van der Weijden, meestercoach, Margreet Rierink, meestercoach, Col Prevoo, ODC-coach, trainer en psychotherapeut.

Nobco/EMCC accreditatie

Als deze leergang met een certificaat wordt afgerond, ontvangt de student het certificaat Vakmanschap dat door Nobco/EMCC is geaccrediteerd op EQA-niveau senior practitioner.

De Coaching Academy International is een van de weinige opleidingsinstituten in Europa die haar opleidingsprogramma’s op alle vier de accreditatie-niveau’s erkend heeft gekregen. Voor overige opleidingsinstituten die in Nederland geaccrediteerde coachopleidingen aanbieden verwijzen wij u naar de website van de Nobco www.nobco.nl.

afronden met een certificaat

deelnemers ronden hun opleiding met een certificaat af als:

 • aan alle programma onderdelen is deelgenomen.
 • alle geëxpliciteerde vaardigheidsindicatoren zijn gerealiseerd, d.w.z. zijn afgetekend door ten minste 1 van de opleiders.
 • de deelnemer zelf ten minste 10 coachgesprekken heeft uitgevoerd en deze heeft voorgelegd voor supervisie aan 1 van de opleiders.
 • de deelnemer zich 2 keer heeft laten waarnemen door 1 van de opleiders en daarin heeft aangetoond van vraag naar thema te kunnen komen met een cliënt en aan alle overige eindcriteria te voldoen.
  zijn draaiboek, waar relevant, heeft aangevuld of gecorrigeerd.
 • de deelnemer een reflectie heeft geschreven van zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling die een vervolg vormt op de reflectie na jaar 1 en waarin de inzichten uit de leercoaching op een dynamische manier zijn meegenomen.