Tijdens deze specialisatie vindt de integratie plaats van alle eerder geleerde concepten en technieken (het instroomniveau is practitioner) en worden coaches daarnaast on-the-job begeleid in het perfectioneren van de wijze waarop ze volledige coachtrajecten uitvoeren op een ontwikkelingsgerichte manier. Deze trajecten kunnen volgen op vragen van cliënten die betrekking hebben op hun functioneren binnen het werk, of op hun oriëntatie op nieuw, ander werk (loopbaantrajecten). Maar de coach leert evengoed te werken met vragen van cliënten die voortkomen uit de persoonlijke sfeer. Niet zelden blijkt overigens tijdens een traject dat beiden – zowel het professionele als het persoonlijke – met elkaar verweven zijn.

loopbaantrajecten
In de praktijk blijkt dat een belangrijk deel van de coachvragen in betaalde trajecten in de Nederlandse markt gerelateerd is aan loopbaanproblematiek. Alleen al om die reden bevelen wij het kunnen coachen van dergelijke vragen van harte aan voor coaches met een eigen praktijk. In deze specialisatie leert de coach om een loopbaantraject op ontwikkelingsgerichte wijze uit te voeren. Dit zien wij als een belangrijk surplus op de veelal instrumentele en programmatische aanpak die in de markt gangbaar is (waarin cliënten onder andere een van te voren opgesteld stappenplan doorlopen).

levensvragen
De coach leert evenzo zien zien dat alle coachtrajecten (loopbaangeorienteerd of niet) een vergelijkbare dynamiek kennen, mits zij ontwikkelingsgericht worden ingezet. Of een client nu vastloopt in leven of werken, uiteindelijk raakt iedere vraag aan essentiele onderliggende vragen als: Wie ben ik eigenlijk? Hoe doe ik de dingen? Wat kan ik goed? Wat heb ik te ontwikkelen? Wat wil ik achter me laten? Hoe wil ik verder? Hoe ga ik om met anderen? Hoe met mijzelf? In welke levensfase bevind ik me?

De coach leert om de coachtrajecten die hij uitvoert zo vorm te geven dat zijn/haar cliënten niet alleen een antwoord vinden op de vraag waar ze mee binnen kwamen, maar zich tevens – aan de hand van die beginvraag – ontwikkelen, verrijken en ontplooien op een manier die past bij wie ze werkelijk zijn, wat ze kunnen en wat ze kunnen ontwikkelen.

De Specialisatie Coachen van Loopbaan- en Levensvragen (SCLL) sluit aan op de Leergang Zelfbewust Coachen en wordt afgerond met een certificaat. Dit certificaat geeft toegang tot de Leergang Professioneel en Persoonlijk Vakmanschap.

Tijdens deze specialisatie ontwikkelt de coach zich op drie niveaus:
1. De vaardigheden die tijdens de foundation en de practitioneropleiding zijn opgedaan, worden aangescherpt en naar een hoger en effectiever niveau gebracht. De coach leert om met steeds minder taal, minder omwegen en authentiek (zie ook coachen met zo min mogelijk bagage) met de cliënt te komen tot de essentie van zijn vraagstuk en van daaruit tot zijn autonome ontwikkeling.
2.De coach leert om aan de hand van een aantal wezenlijke vragen aan zijn cliënt effectieve en integrale ontwikkelingstrajecten in te richten. Hiertoe volgt de coach opleidingsdagen, waarvan de ochtenden theoretisch van aard zijn en de middagen zijn gericht op de praktische toepassing hiervan. De coach begeleidt tijdens deze leergang ten minste 2 cliënten in een coachtraject zodat het geleerde niet alleen “gesepareerd” wordt geoefend (in 2- of 3-tallen en met incidentele cliënten), maar ook in 2 – intensief gesuperviseerde – gehele coachtrajecten. Tijdens gesuperviseerde intervisies wordt niet alleen gewerkt aan de verdere verfijning van het geleerde maar wordt ook toegezien op de integratie van het geleerde in de coachtrajecten die de coach-in-opleiding uitvoert en in het draaiboek dat de coach hiervan schrijft.
3. De coach krijgt een beter inzicht in zijn eigen persoonlijkheidsstructuur, biografie, schaduwkanten en wel en niet ontwikkeld potentieel. De coach leert inzien wat het effect hiervan was en is op zijn persoonlijke en professionele functioneren. Dit vindt plaats middels een reflectiegesprek bij aanvang van de leergang aan de hand van een ODC-meting, het schrijven van een biografie en het schrijven van een zelfreflectie op de eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling waarin de inzichten, opgedaan in eerdere opleidingen, de ODC-meting en de bevindingen tijdens de leergang LBLL op een dynamische manier worden meegenomen

programma

programma
Het programma is toegankelijk voor gecertificeerde LZC-coaches (of coaches die elders een Nobco/EMCC geaccrediteerd certificaat op practitioner-niveau hebben behaald).

Het programma bestaat uit het deelnemen aan de volgende onderdelen:

 1. Een reflectiegesprek met een ODC-coach naar aanleiding van jouw “ODC-meting”. In dit gesprek krijg je zicht op jouw bewuste en mogelijke onbewuste drijfveren en je ontwikkelt een genuanceerd beeld van door jou ontwikkelde competenties en van de talenten die nog te sluimeren liggen.
 2. Masterclass Transformatie (2 dagdelen)
 3. Themadag (1 dagdeel) Het opzetten van een Coachtraject
 4. Masterclass Identiteit: wie ben ik? (2 dagdelen)
 5. Intervisie Van Obstakel naar Ontwikkeling (1 dagdeel)
 6. Masterclass Biografie & Levensfasen (2 dagdelen)
 7. Intervisie rondom het coachen op identiteit (wie ben ik?) (1 dagdeel)
 8. Masterclass Verlangen: wat wil ik? (2 dagdelen)
 9. Intervisie rondom het coachen op verlangen (wat wil ik?) (1 dagdeel)
 10. Masterclass Talent & Competenties: wat kan ik? (2 dagdelen)
 11. Intervisie rondom het thema talenten en competenties (wat kan ik?) (1 dagdeel)
 12. Masterclass Bijdragen en Realisatie: wat ga ik doen in de wereld en hoe pak ik dat aan? (2 dagdelen)
 13. Intervisie rondom het integreren van coachtrajecten (1 dagdeel)
 14. De coach woont 2 opleidingsdagen naar keuze bij uit ofwel de LPC ofwel de LZC.
 15. Afronden en inleveren reflecties, draaiboek en biografieTijdens het programma LBLL wordt de coach-in-opleiding gecoacht in 4-5 sessies door een coach uit het gilde die de onderdelen uit de LBLL al een keer met succes heeft gevolgd.
 16. De coach begeleidt zelf tijdens dit eerste jaar ten minste 2 cliënten die een vraag hebben op het gebied van werken of leven in een traject van ten minste 5 sessies. De verslaglegging door middel van reflectieverslagen van alle sessies maakt deel uit van de afronding en is input bij alle intervisies.

werkwijze

Alle opleidingen bij de Coaching Academy International en de New Jung Academy zijn ervarings- en praktijkgericht van aard en opzet. Dat betekent dat deelnemers veelvuldig oefenen – zowel tijdens opleidingsdagen als daarbuiten – en daarop individuele feedback krijgen. Er wordt gewerkt en geleerd aan de hand van reële casuïstiek en ervaringen uit het persoonlijke en professionele leven. Er wordt niet gewerkt met rollenspellen of acteurs.

Onder alle aspecten van de leerprocessen ligt theorie ten grondslag. Bij het leren en bij het toetsen van studenten ligt echter de focus op de professionele toepassing hiervan in de praktijk.

eisen voor toelating

Het programma is toegankelijk voor gecertificeerde LZC-coaches (of coaches die elders een Nobco/EMCC geaccrediteerd certificaat op practitioner-niveau hebben behaald).

aansluitende opleidingen

De Specialisatie Coachen van Loopbaan- en Levensvragen (SCLL) sluit naadloos aan op de Leergang Zelfbewust Coachen en wordt afgerond met een certificaat. Dit certificaat geeft toegang tot de Leergang Professioneel en Persoonlijk Vakmanschap.

aantal deelnemers

Het aantal deelnemers bedraagt minimaal 6 en maximaal 14 deelnemers. Bij minder dan 6 inschrijvingen behouden wij ons het recht voor om de Basisdag te annuleren. Voor deelnemers die hiermee in de problemen komen in het kader van een eventuele vervolgopleiding wordt een passende oplossing gezocht.

de investering

De investering voor dit programma bedraagt €4045,- , exclusief btw.

Betaling in termijnen is mogelijk.

Bij inschrijving voor het specialisatie verplicht men zich tot de volledige betaling ervan, ook als – om welke reden dan ook – het programma door de student niet wordt afgerond.
Het is ook mogelijk om voor de afzonderlijke onderdelen van het programma in te schrijven. Dan worden alleen de gevolgde onderdelen in rekening gebracht tegen de afzonderlijke deelnameprijzen. Zie voor een volledig overzicht daarvan de tarievenlijst.

studiebelasting

… (wordt nog berekend)

waar en wanneer?

Op deze website vind je onder de knop kalender de data waarop dit programma in de komende periode wordt aangeboden. Als dit programma op dit moment niet op de kalender staat vermeld verzoeken we je om contact op te nemen met caroline.van.der.weijden@coachingacademy.com.

Opleidingsdagen duren van 10.00 uur tot 17.00 uur en vinden plaats op onze opleidingslocatie Wijde Steeg 1a, 1411 PP te Naarden vesting.

docent(en)

De eindverantwoordelijke opleiders voor de Specialisatie Coachen van Loopbaan- en Levensvraagstukken zijn Loek Oudeman, meestercoach en directeur van de Coaching Academy International, Josée van Hage, meestercoach in het gilde van de Coaching Academy International en loopbaandeskundige, en Marjan van Munster, vakmanschapscoach in het gilde van de Coaching Academy International, level-2-gecertificeerd ODC-coach.
Daarnaast participeren op specifieke onderdelen ook nog andere opleiders, zoals Caroline van der Weijden, meestercoach, Margreet Rierink, meestercoach, Col Prevoo, ODC-coach, trainer en psychotherapeut.

Nobco/EMCC accreditatie

Als deze leergang met een certificaat wordt afgerond, geeft dat toegang tot de Leergang Persoonlijk en Professioneel Vakmanschap. Als ook die Leergang met succes (dus met een certficaat wordt afgerond) ontvangt de student tvens het certificaat Vakmanschap dat door Nobco/EMCC is geaccrediteerd op EQA-niveau senior practitioner.

De Coaching Academy International is een van de weinige opleidingsinstituten in Europa die haar opleidingsprogramma’s op alle vier de accreditatie-niveau’s erkend heeft gekregen. Voor overige opleidingsinstituten die in Nederland geaccrediteerde coachopleidingen aanbieden verwijzen wij u naar de website van de Nobco www.nobco.nl.

afronden met een certificaat

deelnemers ronden het programma met een certificaat af als:

 • aan alle programma onderdelen actief is deelgenomen (met “actief” wordt bedoeld dat coach tevoorschijn komt, participeert, eigen ervaringen en vragen inbrengt en zich open stelt voor feedback).
 • alle geëxpliciteerde vaardigheidsindicatoren zijn gerealiseerd, d.w.z. zijn afgetekend door ten minste 1 van de opleiders.
 • de deelnemer zelf 2 trajecten heeft uitgevoerd en deze heeft voorgelegd voor supervisie aan 1 van de opleiders. Dit traject dient door de opleiders met een voldoende te zijn beoordeeld.
 • de deelnemer een reflectie heeft geschreven van zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling waarin o.a. inzichten uit de LBLL en de ODC-meting op een dynamische manier worden meegenomen.
 • de deelnemer heeft aangetoond met een cliënt vanuit de vraag of een probleem tot de werkelijke essentie van deze vraag te komen.