De module Jungiaanse fundering 2 is zowel een aanvulling op als een verbreding van hetgeen studenten hebben geleerd tijdens de Leergang Zelfbewust Coachen. De module biedt niet alleen een  onderbouwing en verdieping maar is ook een theoretische en filosofische verbreding waardoor de begeleidingskundige vanuit een breder referentiekader zijn client kan uitdagen en ondersteunen en van feedback kan voorzien.

Daarnaast biedt deze module de mogelijkheid om een stevige slag ten slaan ten aanzien van de eigen individuatie en het leren zien en erkennen van de eigen schaduwdelen en ontwikkelkansen.

Zoals bij al onze Jung-opleidingen betrekken we actief het gedachtegoed van Jung, zijn geestverwanten en een aantal belangrijke filosofen en therapeuten bij het leerproces. Het gaat ons hierbij niet om het historisch onderzoek naar al dit werk, maar om het vinden van de brede betekenis en de relevantie hiervan voor de wereld van vandaag en voor elk van ons individueel.

Deze module sluit aan bij de Leergang Zelfbewust Coachen (LZC) en verdiept de concepten, uitgangspunten en technieken waarmee we professionele begeleiders tijdens de LZC leren werken. De module is tevens de tweede stap in de opleiding tot Jungiaans Coach of Jungiaans Analytisch Therapeut en is daarnaast toegankelijk voor mensen die willen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling maar niet tegelijkertijd geschoold willen worden in het professioneel begeleiden of leiden van anderen.

De module bestaat uit drie opleidingsdagen. Daarnaast onderbouwen studenten in een persoonlijk document door midel van zelfstudie en het werken in drietallen begrippen uit waarmee zij in de LZC hebben leren werken. Zij relateren deze begrippen aan het gedachtegoed en de theorie zoals die tijdens de modules Jungiaanse fundering 1 en Jungiaanse fundering 2 worden behandeld en verkennen wat hiervan de betekenis is voor hun stijl en diepgang van begeleiden. Bij afronding van de module wordt dit document van feedback voorzien door een van de opleiders.

Aan de orde komen onder andere de verdere uitwerking van:

 • Ego en Zelf
 • 
Denken Voelen en Willen
 • Ik en de Ander
 • 
Binnen & Buiten
 • Schaduw
 • zie hieronder bij wat leer je precies? voor een uitgebreidere beschrijving van het programma

Niet in de module opgenomen maar wel van harte aanbevolen is het volgen van de masterclass Van vraag naar thema.

voor wie is de module bestemd en/of geschikt?

De module Jungiaanse fundering 2 is bestemd voor:

 • studenten die de Leergang Zelfbewust Coachen van de Coaching Academy volgen of deze hebben afgerond en die verlangen naar onderbouwing, verdieping en verbreding (zowel theoretisch als reflectief) van de concepten, de methoden en de vaardigheden uit deze opleiding. Hen wordt aangeraden om ook Jungiaanse fundering 1 te volgen omdat de kennis en bijhorende integratie in de vaardigheden uit deze module bij de tweede module bekend worden verondersteld.
 • studenten die zich willen laten scholen tot Jungiaans Coach
 • studenten die zich willen laten scholen tot Jungiaans Analytisch Therapeut (JAT)
 • mensen die niet de ambitie hebben om anderen te begeleiden, maar die wel geïnteresseerd zijn in het Jungiaanse gedachtegoed en de betekenis hiervan willen onderzoeken voor hun eigen ontwikkeling en leven. Zij kunnen deelnemen zonder een vooropleiding als begeleidingskundige (coachopleiding of iets vergelijkbaars) maar dienen wel Jungiaanse fundering 1 te hebben gevolgd.
 • studenten die elders tot coach zijn opgeleid en tenminste een EQA-geaccrediteerd opleidingscertificaat op practitioner-niveau kunnen overleggen of
 • coaches die tenminste een EIA-accreditatie hebben op practitioner-niveau.

Voor deze laatste twee groepen wijzen wij erop dat de verdiepingsmodule refereert aan vaardigheden, concepten en visies die zijn ontwikkeld en geïntegreerd tijdens de Leergang Zelfbewust Coachen. Wij kunnen niet garanderen dat de verdiepingsmodule volledig aansluit bij de kennis en de vaardigheden die een coach elders heeft verworven. Wij kunnen – bij het vermoeden van omissies – tijdens pauzes en na afloop van de opleidingsdagen natuurlijk wel samen met de betreffende student in gesprek wat er mogelijk aanvullend nodig is om het beoogde eindniveau te realiseren.

wat leer je precies?

 • we bestuderen het concept van de typologie van Jung, ofwel de vier psychologische functies die hij onderscheidt, waarop nder andere de Myers Briggs Type Indicator (MBTI) is gebaseerd, evenals het Odin Development Compass (ODIN) en CADT (van het Jungiaans Instituut).
 • we werken de begrippen Ego, Zelf en Persona verder uit en leggen de relatie met onze eigen authenticiteit versus het gedrag dat we laten zien om van daaruit ook bij het begeleiden van cliënten deze begrippen te kunnen betrekken.
 • we verdiepen onze kennis over de archetypen uit Jungiaanse fundering 1 en proberen een eerste zicht te krijgen op de wijze waarop deze ons kunnen helpen bij het begeleiden van ontwikkelingsprocessen.
 • we onderzoeken de drie belangrijkste persoonlijkheidsorganisaties en onderzoeken deze bij onszelf, bij cliënten waarmee we hebben gewerkt maar ook binnen teams, bedrijven en andere organisatievormen.
 • we worden ingewijd in de wijze waarop lichaam en geest zich tot elkaar verhouden en hoe ze met elkaar samenwerken in het kader van de individuatie.
 • we bespreken de hedendaagse inzichten over de werking van ons brein en relateren dit aan bovenstaande (lichaam & geest) en aan de zelfregulerende functie van de psyche vanuit de opvatting van Jung hierover.

hoe wordt de module afgerond?

Studenten die de module Jungiaanse fundering 2 volgen in het kader van een opleiding tot begeleidingskundige (coach, HR professional, consultant, therapeut etc. etc.) kunnen voor dit onderdeel een certificaat halen. Hiertoe dienen zij aan te tonen wat zij van de behandelde begrippen in hun persoonlijk leven herkennen en daarnaast hoe zij de leerstof relateren aan hun praktijk als begeleidingskundige (als coach, therapeut, consultant etc.). Het certificaat wordt pas verstrekt als aan de gestelde criteria is voldaan. Deze worden bij aanvang van de module gespecificeerd.

Studenten die de module Jungiaanse fundering 2 volgen in het kader van hun persoonlijke ontwikkeling ontvangen hiervoor een bewijs van deelname nadat zij het geleerde hebben verwerkt in een persoonlijke reflectie en hierop feedback hebben ontvangen.

de investering

prijzen vanaf 15 februari 2017

Deelname aan Jungiaanse Fundering II kost € 1295,00, exclusief btw incl. koffie, thee, lunch, arrangementskosten en materialen. Deze prijs is gebaseerd op zakelijke deelname.
Deelnemers die de leergang zelf (uit privé-middelen) bekostigen betalen € 1295,00 (inclusief btw). Dit laatste geldt niet voor mensen met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel (ondernemers, zelfstandigen, zzp-ers, coaches met een eigen praktijk).

studiebelasting

De studiebelasting voor deze module bedraagt 46 uur. Dit betreft 21 contacturen tijdens opleidingsdagen en 21 uur voorbereiding en verwerking van het geleerde (o.a. lezen van literatuur en integratie van de aanboden stof in de eigen persoonlijke en professionele ervaringen) plus 4 uur collegiale consultatie.

waar en wanneer?

Op deze website vind je onder de knop kalender de data waarop dit programma in de komende periode wordt aangeboden. Als dit programma op dit moment niet op de kalender staat vermeld verzoeken we je om contact op te nemen met caroline.van.der.weijden@coachingacademy.nl.

Opleidingsdagen duren van 10.00 uur tot 17.00 uur en vinden plaats op onze opleidingslocatie Wijde Steeg 1a, 1411 PP te Naarden vesting.