De module Jungiaanse fundering 1 biedt een eerste filosofische en theoretische onderbouwing, verdieping en verbreding van belangrijke begrippen uit het Jungiaanse gedachtegoed en dat van een aantal filosofen. Het gaat hierbij vooral om de betekenis hiervan voor de wereld van vandaag en voor elk van ons individueel.

Deze module sluit aan bij de Leergang Professioneel Coachen (LPC) en verdiept de concepten, uitgangspunten en technieken waarmee we professionele begeleiders tijdens de LPC leren werken. De module is tevens een eerste basis onder de opleiding tot Jungiaans Coach of Jungiaans Analytisch Therapeut en is daarnaast toegankelijk voor mensen die willen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling maar niet tegelijkertijd geschoold willen worden in het professioneel begeleiden of leiden van anderen.

De module bestaat uit twee opleidingsdagen. Daarnaast relateren studenten het geleerde aan hun persoonlijke ontwikkeling en aan de reflectieverslagen van coachgesprekken die zij al eerder voerden.

Aan de orde komen onder andere de onderbouwing van:

 • de mensvisie
 • het werken met verlangen
 • het werken met een perspectief
 • de transformatiecurve
 • zie verder hieronder bij wat leer je precies? voor een uitgebreidere beschrijving van het programma

Steeds wordt gekeken hoe deze concepten zich verhouden tot het gedachtegoed van belangrijke denkers, filosofen, psychotherapeuten etc. Belangrijk daarbij is dat deelnemers deze “kennis” niet alleen tot zich nemen, maar ook persoonlijk verwerken. Met andere woorden dat zij daar een persoonlijke verhouding toe vinden. De opleidingsdagen zijn daarom interactief van opzet. Er wordt een actieve participatie van studenten verwacht.

voor wie is de module bestemd en/of geschikt?

De module Jungiaanse fundering 1 is bestemd voor:

 • studenten die de Basisopleiding Professioneel Coachen van de Coaching Academy volgen of deze hebben afgerond en die verlangen naar onderbouwing, verdieping en verbreding (zowel theoretisch als reflectief) van de concepten, de methoden en de vaardigheden uit deze Basisopleiding.
 • studenten die zich willen laten scholen tot Jungiaans Coach
 • studenten die zich willen laten scholen tot Jungiaans Analytisch Therapeut (JAT)
 • mensen die niet de ambitie hebben om anderen te begeleiden, maar die wel geïnteresseerd zijn in het Jungiaanse gedachtegoed en de betekenis hiervan willen onderzoeken voor hun eigen ontwikkeling en leven. Zij kunnen deelnemen zonder een vooropleiding zoals hierboven of hieronder vermeld.
 • studenten die elders tot coach zijn opgeleid en tenminste een EQA-geaccrediteerd opleidingscertificaat op foundation-niveau kunnen overleggen of
 • coaches die tenminste een EIA-accreditatie hebben op foundation-niveau.

Voor deze laatste twee groepen wijzen wij erop dat de verdiepingsmodule refereert aan vaardigheden, concepten en visies die zijn ontwikkeld en geïntegreerd tijdens de Leergang Professioneel Coachen. Wij kunnen niet garanderen dat de verdiepingsmodule volledig aansluit bij de kennis en de vaardigheden die een coach elders heeft verworven. Wij kunnen – bij het vermoeden van omissies – tijdens pauzes en na afloop van de opleidingsdagen natuurlijk wel samen met de betreffende student in gesprek wat er mogelijk aanvullend nodig is om het beoogde eindniveau te realiseren.

wat leer je precies?

 • we bestuderen de betekenis van de begrippen causaal (de essentie van het gedachtegoed van Freud) en finaal (de essentie van het gedachtegoed van Jung). We kijken hoe deze zich destijds tot elkaar verhielden en wat wij van die twee begrippen nog terug vinden in de huidige benadering van problemen (zowel in het bedrijfsleven, als in de politiek, alsook bij het behandelen van ziekten maar vooral ook … in onze persoonlijke omgang met obstakels).
 • we leggen de relatie met het toekomstgericht werken en verdiepen het concept V-H-T uit de Basisopleiding.
 • we onderbouwen het werken met een Perspectief zowel theoretisch als filosofisch.
 • we onderzoeken het begrip individuatie en maken een begin met het beschrijven van het eigen individuatieproces.
 • we komen tot een helder begrip over bewustzijn, het persoonlijk onbewuste en het collectief onbewuste. Daarbij leggen we de relatie met begrippen als talent, karakter, persoonlijkheid, vaardigheden en competenties vanuit een Jungiaans perspectief.
 • we onderbouwen en verbreden het concept transformatiecurve uit de basisopleiding.
 • we maken kennis met de begrippen schaduw- en schaduwdelen en de werking daarvan ins ons dagelijks leven (dit wordt in de Leergang Zelfbewust Coachen en in Jungiaanse fundering 2 verder uitgewerkt).
 • we hebben een eerste kennismaking met het concept van de archetypes (dit wordt in Jungiaanse fundering 2 verder uitgewerkt)

hoe wordt de module afgerond?

Studenten die de module Jungiaanse fundering 1 volgen in het kader van een opleiding tot begeleidingskundige (coach, HR professional, consultant, therapeut etc. etc.) kunnen voor dit onderdeel een certificaat halen. Hiertoe dienen zij aan te tonen wat zij van de behandelde begrippen in hun persoonlijk leven herkennen en daarnaast hoe zij de leerstof relateren aan hun praktijk als begeleidingskundige (als coach, therapeut, consultant etc.). Het certificaat wordt pas verstrekt als aan de gestelde criteria is voldaan. Deze worden bij aanvang van de module gespecificeerd.

Studenten die de module Jungiaanse fundering 1 volgen in het kader van hun persoonlijke ontwikkeling ontvangen hiervoor een bewijs van deelname nadat zij het geleerde hebben verwerkt in een persoonlijke reflectie en hierop feedback hebben ontvangen.

de investering

prijzen vanaf 15 februari 2017

Deelname aan Jungiaanse Fundering I kost € 995,00, exclusief btw incl. koffie, thee, lunch, arrangementskosten en materialen. Deze prijs is gebaseerd op zakelijke deelname.
Deelnemers die de leergang zelf (uit privé-middelen) bekostigen betalen € 995,00 (inclusief btw). Dit laatste geldt niet voor mensen met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel (ondernemers, zelfstandigen, zzp-ers, coaches met een eigen praktijk).

studiebelasting

De studiebelasting voor deze module bedraagt 28 uur. Dit betreft 14 contacturen tijdens opleidingsdagen en 14 uur voorbereiding en verwerking van het geleerde (o.a. lezen van literatuur en integratie van de aanboden stof in de eigen persoonlijke en professionele ervaringen.

waar en wanneer?

Op deze website vind je onder de knop kalender de data waarop dit programma in de komende periode wordt aangeboden. Als dit programma op dit moment niet op de kalender staat vermeld verzoeken we je om contact op te nemen met caroline.van.der.weijden@coachingacademy.nl.

Opleidingsdagen duren van 10.00 uur tot 17.00 uur en vinden plaats op onze opleidingslocatie Wijde Steeg 1a, 1411 PP te Naarden vesting.