De opleiding tot professioneel begeleidingskundige aan de Coaching Academy International is gebaseerd op vijf belangrijke pijlers:

1. de techniek van het coachen (en wat dat vraagt van de professionele ontwikkeling van de coach)
2. de attitude van de coach (en wat dat vraagt van de persoonlijke ontwikkeling van de coach)|
2. kennis van, inzicht in en ervaring met mens- en organisatieontwikkeling
3. professioneel handelen en dienstverlenen
4. het verantwoord toepassen van technieken en modellen

Om voor een opleiding bij ons te kunnen worden gecertificeerd is het noodzakelijk dat je ten aanzien van alle vijf de genoemde pijlers hebt aangetoond dat je in voldoende mate aan de relevante criteria voldoet.

ad 1. de techniek van het coachen

Wij definiëren coachen als een vorm van begeleidingskunst die gericht is op zelfrealisatie (van mens en/of organisatie) en waarbij de klant het proces stuurt (zie ook wat is coachen?). Deze paradox waarin de klant stuurt, maar de coach verantwoordelijk is voor een verantwoord en professioneel ontwikkelingsproces vraagt om uitgesproken vaardigheden van de coach. Deze hebben o.a. betrekking op gespreksvoering, feedback, interventie, dynamisering, vaardighedenintegratie, procesbegeleiding, inrichting van effectieve leervoorwaarden en een succesvol leerproces.
Deze vaardigheden verwerft de coach bij ons:
1. door zelf ‘klant’ te zijn bij zijn eigen coach uit het gilde
2. door intensief te reflecteren op eigen opgedane leerervaringen en daar feedback op te krijgen
3. door permanent – onder supervisie – zelf te coachen en daar feedback op te krijgen
4. gedurende ervarings- en praktijkgerichte leerprocessen.

ad 2. de attitude van de coach

Essentieel is dat het voor een professionele coach – in onze optiek – niet volstaat om ‘uitsluitend’ de relevante competenties en vaardigheden te verwerven/aan te leren. Om op professioneel niveau te kunnen coachen is het noodzakelijk dat de persoonlijkheid van de coach ‘mee’ ontwikkelt en dat de coach een scherp zich krijgt op alle aspecten van zichzelf: denken, beleven, handelen, relaties, normen, waarden, overtuigingen, oordelen, angsten en … zijn schaduw.
Pas wanneer de coach hierop een zo groot mogelijk bewustzijn en een zo groot mogelijke sturing heeft ontwikkeld is hij in staat om op hoog professioneel niveau anderen te coachen of anderszins professioneel te begeleiden.

De persoonlijke ontwikkeling van de coach-in-opleiding – die de basis vormt voor de noodzakelijke professionele attitude – wordt bij ons voortdurend gefaciliteerd en uitgedaagd. Dit gebeurt:
1. via het individuele leerproces bij de eigen coach en de supervisie van de opleider daarop
2. via zelfreflectie en feedback
3. via feedback tijdens opleidingsdagen
4. via speciaal daarop gerichte ervaringsgerichte leerprocessen tijdens de verschillende leergangen en bijbehorende ‘huiswerkopdrachten’.

ad 3. kennis van, inzicht in en ervaring met mens- en organisatieontwikkeling

De noodzakelijke kennis van (en inzicht in en ervaring met) mens- en organisatieontwikkeling wordt verworven via:
1. eigen leerervaringen
2. interactieve kennisoverdracht
3. ‘leesopdrachten’ thuis en integratie van de opgedane inzichten in de plenaire leerprocessen
4. door de eigen praktijk en (werk-)ervaringen intensief te onderzoeken aan de hand van de geleerde concepten en theorieën.

ad 4. professioneel handelen en dienstverlenen

Het professioneel leren handelen en dienstverlenen bestaat uit:
1. de integratie van de ontwikkelde attitude met de richtlijnen voor professioneel handelen van de beroepsorganisaties
2. het ontwikkelen van een eigen bewuste(!) relatie met de ethische gedragscode
3. het leren hanteren van ‘dienstverleningslogistiek” (o.a. offertes, intake-gesprekken, vertrouwelijkheid, facturering etc.)
Deze specifieke kennis en vaardigheden worden verworven via:

  • casuïstiek
  • kennisoverdracht
  • intervisie
  • ter beschikking stellen van voorbeelddocumenten

ad 5. het verantwoord toepassen van instrumenten en modellen

Wij zijn uitermate terughoudend met het gebruik van instrumenten en modellen. Wij geloven oprecht dat een waarachtige meestercoach zonder enig instrument minstens zo ver komt met zijn client als zijn collega die wel veelvuldig van instrumenten en modellen gebruik maakt.  Bovendien zijn veel bekende instrumenten (zoals bijvoorbeeld de logische niveau’s van Bateson, of de Big Five, wat in onze ogen wel heel relevante interventies zijn) ogenschijnlijk laagdrempelig en eenvoudig qua gebruik, maar in zekere zin waardeloos – of zelfs contraproductief – als ze niet door een vakkundige professional worden toegepast of als ze niet op het juiste moment in het proces worden ingezet.

Niet iedereen is echter een volwaardige meestercoach en sommige instrumenten zijn – mits juist toegepast – heel behulpzaam als het gaat om het proces met de client te verdiepen of te versnellen. Daarnaast vragen zowel de markt als de accreditatieverstrekker (Nobco/EMCC) om coaches met een redelijk instrumentenarsenaal in hun bagage – of we dat nu leuk vinden of niet.

Daarom zijn we erop gericht om onze coaches primair op te leiden op een wijze waarbij zij vooral zelf hun eigen instrument zijn, maar bieden we daarnaast (en vooral ook daarna) een aantal beproefde instrumenten aan om te integreren in hun beroepspraktijk. Daarbij zijn we gericht op het professioneel juist hanteren hiervan en het op de juiste manier integreren in het proces van de client. (zie ook de coach is zijn eigen instrument).